Jarduera eteteagatiko langile autonomoentzako prestazio ekonomikoak

Jarraian azaltzen da irailaren 28ko 18/2021 Errege Lege-dekretuan barne hartutako jarduera uzteagatiko prestazio berriei buruzko informazioa, 2021eko urriaren 1etik aurrera indarrean egongo dena. Halaber, prestazio berriei dagozkien eskaera-inprimakiak eskaintzen dira.

Mesedez, irizkidea hurrengo galderetara:

COVID-19 birusaren hedapena saihesteko, eta autoritate eskudunaren ebazpena betez, norberaren konturako aipatutako jardueraren itxiera edo debekua (negozioaren ordutegiaren edo edukieraren murrizketa soil bat ez dena) erabaki delarik, aldi baterako zure jarduera eten behar izan al duzu?

BAI
EZ

Egoera hauetan da da agintari eskudunaren ebazpen baten betetzearen ondorioz jardueraren aldi baterako etendura gertatzen da (nazionala, autonomikoa, probintzialak, udaltzaingoa, eta abar), zehazki igorritakoa saihesteko birusaren zabaltzea COVID-19, eta eta horregatik egindako jardueraren itxiera edo debekua erabakitzen da bere konturakoa.

Aipatutako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70eko prestazio ekonomiko baliokidea eska dezakezu, eta zenbateko hori % 70etik %40ra murriztu ahal izango da, prestazio beraren onuradunekin bizitzean, zeinak batera bizi diren lotura familiarra edo odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasunagatiko lehen ahaidetasun-mailara arteko bizikidetza-unitate analogoa izateagatik.

Agintari eskudunak norberaren konturako jardueraren itxiera edo debekuaren neurria hartzen duen hurrengo egunetik hasita jaso ahal izango da prestazioa, neurriaren aplikazioa kentzen duen hilaren azken egunera arte, edo behar den kasuan, 2022ko otsailaren 28ra arte, betiere prestazioaren itxiera edo debekuaren ebazpena indarrean sartu eta hurrengo 21 egun naturaletan edo 2021eko urriaren 21a baino lehen (jardueraren itxiera egiteko betebeharra urriaren 1a baino lehenagokoa balitz eta ez balitz aurrez eskatu); epe horietatik kanpo eskatuko balitz, eskaeraren hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera jasoko litzateke. 2021eko irailaren 30ean prestazio honen onuradunek, 2021eko urriaren 1ean haien jarduerak etenda jarraitzeagatik prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, eskaera egin beharko dute atal honetan adierazi bezala, eta 2022ko otsailaren 28ra arte jaso ahal izango dute gehienez.

Jarduera etenda mantentzen den denboran zehar alta egoera mantenduko da erregimen berezian eta jarduera ixteko neurria hartzen den hilabeteko lehen egunetik (edo 2021eko urriaren 1etik aurrera, jarduera ixteko betebeharra urriaren 1a baino lehenagokoa balitz eta ez balitz aurrez eskatu) onuraduna kotizatzeaz libratuko da, aipatutako neurria kentzen den hilabetearen hurrengo hilabeteko azken egunera arte, edo 2022ko otsailaren 28ra arte. Eskaera legezko epetik at egingo balitz, arintzea prestazio ekonomikoa jasotzen den egunetik aurrera gertatuko da.

Honetan Araudia prestazio hori atzitzeko bete beharreko baldintzak kontsultatu ahal izango dituzu, eta baita aitorpen eta ordainketari dagokion prozedura ere, arau aplikagarrian literalki jasotzen diren moduan.

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioaren aitorpena eta ordainketa eskatu ahal izango diozu, horretarako ezinbesteko izanik zehazki adieraztea administrazio-ebazpenaren eskaeran (autoritate eskuduna eta ebazpenaren data) norberaren konturako jardueraren itxiera edo debekuaren erabakia eta argitalpenaren data eta dagokion buletin ofiziala; edo, besterik ezean, aipatutako ebazpenaren kopia erantsi beharko duzu.

Itzuli

Dauka Zu. sasoiko langile autonomoaren kontsiderazioa?

BAI
EZ

Soilik urte bakoitzeko epealdi jakin batzuetan zehar erregimen berezian alta emanda mantentzen diren eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiarengatik norberaren konturako jardueran kaltetuak izan diren autonomoentzat bideratutako prestazioa eska dezakezu.

Jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70aren baliokidea da prestazio ekonomikoa, eta gehienez 2022ko otsailaren 28ra arte jasoko da, betiere hori eskatzeko muga 2021eko urriaren 21a izanik. Aipatutako epe horretatik at eskatuko balitz, prestazioa eskaera egin eta hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera jasoko litzateke; hortaz, 2022ko otsailaren 1etik aurrera eskatutako prestazioek ez lukete eraginik izango.

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da izango, jarraitzen alta egoeran edo erregimen berezian altara onartutakoa.

Prestaziorako sarbidea lortzeko eskakizunak kontsulta ditzakezu Araudiaorrian, eta eskaera egin dezakezu honen bidez: Inprimakia.

Itzuli

Araubide Berezirako zure kotizazioan jardunari uzteagatiko estaldura daukazu eta prestazio arrunta jasotzeko horretarako beharrezko denboran kotizatu duzu? Kontuan izan hurrengo koadroa. Bertan egiaztatu ahal izango duzu jasotzeko eskubidea izan dezakezun prestazioaren epealdia zein den, baina aurrez jaso dituzun epealdiengatiko kotizazioa kendu beharko duzu.

BAI
EZ

Norberaren konturako zure jarduerak 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan zehar fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerek % 50 baino murrizketa handiagoa izan dezaketela 2019ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan izandakoei dagokienez, eta halaber 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan jasoko dituzun etekin garbiak eta fiskalki konputagarriak ez direla 8.070 euro baino gehiago izango balioztatzen duzu?

BAI
EZ

2021eko irailaren 30era arte jarduera uzteagatiko prestazio arrunta, maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluan arautzen dena, edo hori atzitu ezin zuten autonomoentzako aparteko prestazioa, aipatutako arauaren 8. artikuluan araututakoa, atzitzeko eskubiderik izan al duzu?

BAI
EZ

Sentitzen dugu, baina egindako galderei eman dizkiezun erantzunen arabera, ez dituzu betetzen FREMAPek kudeatzen dituen jardunari uzteagatiko prestazioak atzitzeko baldintzak.

Informazio gehiagorako, ahal du kontsultatu mutua honekin

Eskerrik asko.

Itzuli

Uste al duzu 2021eko azken hiruhilekoan, norberaren konturako jardueran, fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerak 2019ko azken hiruhilekoan izandakoak baino % 75 baxuagoak direla, eta, gainera, 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetako aipatutako jardueraren etekin garbiek ez dutela gainditzen lanbide arteko gutxieneko soldataren % 75a?

BAI
EZ

Sentitzen dugu, baina egindako galderei eman dizkiezun erantzunen arabera, ez dituzu betetzen FREMAPek kudeatzen dituen jardunari uzteagatiko prestazioak atzitzeko baldintzak.

Hala ere, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kotizazioen arintze partziala eman diezazuke, 2021eko urritik 2022ko urtarrilera murriztuko den ehunekoan, hurrengoaren arabera Araudia.

Itzuli

Norberaren konturako langile edo autonomo gisa erregimen berezian baja eman, eta jardunari uzteagatiko prestazio arrunta eskatu nahi duzu?

BAI
EZ

Jarduerarekin bat egiten duen jarduera uzteagatiko prestazioa eskatu ahal izango duzu 2021eko urriaren 1etik aurrera, eta gehienez 2022ko otsailaren 28ra arte.

Prestaziorako eskubidea izateko, egiaztatu egin beharko duzu norberaren konturako zure jarduerak 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan zehar fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerek % 50 baino murrizketa handiagoa izan dutela 2019ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan izandakoei dagokienez, eta, halaber, 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan jasoko dituzun etekin garbiak eta fiskalki konputagarriak ez direla izan 8.070 euro baino gehiago.

Prestazioa eskatzen baduzu 2021eko urriaren 21era arteko muga izanik, hori jaso ahal izango duzu 2021eko urriaren 1etik; epe hori ez balitz beteko, eskaera egin eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik ordainduko zaizu, eta ondorioz, ezingo da eraginkortasunez eskatu 2022ko urtarrilaren 31ren ostean.

Prestazio baliokide bat jasoko du kotizazio-oinarrien batezbestekoaren% 70ari azkenen hamabi hilabete, dagokiona muga maximo eta minimoaren aplikazioarekin bere egoeraren arabera senidea edo, bere kasuan, bere jarduerari dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren% 70. Halaber, gertakizun arruntei dagokien kotizazioaren zenbatekoa. abonatuko dio

Honetan Araudia prestazio honetara sarbide izateko bete behar duen baldintzak kontsultatu ahal izango ditu eta halaber beraren onespen eta ordainketaren dagokion prozedura, bezala hitzez hitz arau aplikagarrian. jasotzen dute

GARRANTZITSUA: Jarduerarekin bateragarria den prestazio arrunta osorik agortu izan bada 2021eko ekainetik irailera bitartean (jarduera uzteagatiko kotizazioek 2021eko ekainaren 1ean sortutako prestazio-aldiaren arabera), ezingo da jarduerarekin bateragarria den prestazio arrunt berri hau eskuratu

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioa aitortu eta ordaintzea eskatu ahal izango diozu.

Itzuli

Norberaren konturako langile edo autonomo gisa erregimen berezian baja eman, eta jardunari uzteagatiko prestazio arrunta eskatu nahi duzu?

BAI
EZ

Araudiak jarduera uzteagatiko aparteko prestazio bat aurreikusten du jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria den prestazioa atzitu ezin duten autonomoentzat, betiere ziurtatzen denean 2021eko irailaren 30era arte eskubidea izatekotan, jarduera uzteagatiko prestazio arrunta jasotzeko, maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluan araututa dagoena, edo horri atzitu ezin zuten autonomoentzat aurreikusitako aparteko prestazioa jasotzeko, zeina aipatutako arauaren 6. artikuluan arautzen den. Halaber, 2021eko azken hiruhilekoan, norberaren konturako jardueran, fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerak 2019ko azken hiruhilekoan izandakoak baino % 75 baxuagoak direla frogatu beharko da, eta, gainera, 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetako aipatutako jardueraren etekin garbiek ez dutela gainditzen lanbide arteko gutxieneko soldataren % 75a.

2021eko urriaren 1etik jaso daiteke prestazio hori, betiere 2021eko urriaren 21a baino lehenago eskatzen denean, edo eskaera egin osteko hilabeteko lehen egunetik, aipatutako dataren ostean egiten bada eskaera. Gehienez 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu ahal izango da prestazioa; hortaz, eraginkortasunez 2022ko urtarrilaren 31ra arte eskatu ahal izango da.

Prestazioaren zenbatekoa burututako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da. Hala ere, etxebizitza berean lotura familiarra edo odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasunagatiko lehen ahaidetasun-mailara arteko bizikidetza-unitate analogoa duten pertsonak bizi direnean, eta bi kide edo gehiagok jardunari uzteagatiko aparteko prestazio hori jasotzeko eskubidea dutenean, prestazio bakoitzaren zenbatekoa % 40 izango da.

Prestazioa jasotzen den denboran dagokion araubide bereziko alta egoera eta kotizatzeko betebeharra mantenduko dira. Hala ere, aipatutako prestazioarekin batera, arauan aurreikusitako kontingentzia arruntei dagokien kotizazioa ere ordainduko zaio onuradunari.

Honetan Araudia prestazioari dagokion guztia kontsultatu ahal izango duzu.

Eta, honekin batera Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioaren onespena eta ordainketa. eskatu ahal izango dio

Itzuli
Edonola ere, La Palma uharteko Cumbre Vieja eremuan izandako sumendi-erupzioa dela-eta jarduera eten edo bukatzera behartuta dauden langile autonomoek jada eska dezakete jarduera-bukaeraren ondoriozko prestazioa, 18/2021 Errege Lege-dekretuaren seigarren xedapen gehigarriari jarraikiz, FREMAPek eskaintzen duen inprimakiaren bidez pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko da, arauan aurreikusitako baldintzak betetzen badira.