Jarduera eteteagatiko langile autonomoentzako prestazio ekonomikoak

Informazio hori eguneratuta dago dagoeneko, maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuan aurreikusitako prestazio berrien arabera.

Ondorio ekonomiko larrietara aurre egiteko eragindako krisi sanitarioaren birusak COVID-19, langile autonomoen eskura jartzen dira Gizarte Segurantzaren prestazioak gure ordenamendu juridikoan biderkatu dira, bere bere konturako jardueraren gelditzearekin lotutakoak edo deribatutako diru-sarreren murriztapenarekin beraren, guztiak haiek mutua kolaboratzaileek kudeatuta Gizarte Segurantzarekin.

Informazioa eta sarbidea errazteko asmozena sobera prestazio ekonomiko hauen hura egokitzen da a bere egoera zehazten du, ondoren, galdera batzuk aurkezten dizkiogu eta bere erantzunak gidatuko diote informazioaren kontsultan eta dagokion eskaeraren adierazpenean.

Gogoan izan prestazio mota zuzen aukeratzeak duen garrantzia, izan ere, existitzen diren modalitate desberdinek epe eta baldintza desberdinak dituzte eta hortaz, eskaera okerra eginez gero, horrek eskatutakoa edo dagokizuna ez atzitzea eragin dezake, edo atzerapenarekin eta zenbatekoari dagokionez deskontu batekin jaso dezakezu.

Mesedez, irizkide hurrengo galderetara:

COVID-19 birusaren hedapena saihesteko, eta autoritate eskudunaren ebazpena betez, norberaren konturako aipatutako jardueraren itxiera edo debekua (negozioaren ordutegiaren edo edukieraren murrizketa soil bat ez dena) erabaki delarik, aldi baterako zure jarduera eten behar izan al duzu?

BAI
EZ

Egoera hauetan da da agintari eskudunaren ebazpen baten betetzearen ondorioz jardueraren aldi baterako etendura gertatzen da (nazionala, autonomikoa, probintzialak, udaltzaingoa, eta abar), zehazki igorritakoa saihesteko birusaren zabaltzea COVID-19, eta eta horregatik egindako jardueraren itxiera edo debekua erabakitzen da bere konturakoa.

Aipatutako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70eko prestazio ekonomiko baliokidea eska dezakezu, eta zenbateko hori % 70etik %40ra murriztu ahal izango da, prestazio beraren onuradunekin bizitzean, zeinak batera bizi diren lotura familiarra edo odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasunagatiko lehen ahaidetasun-mailara arteko bizikidetza-unitate analogoa izateagatik.

Autoritate eskudunak norberaren konturako jardueraren itxiera edo debekuaren neurria hartzen duen hurrengo egunean jaso ahal izango da prestazioa, eta neurriaren aplikazioa kentzen duen hilaren azken egunera arte jaso ahal izango da, edo behar den kasuan, 2021eko irailaren 30era arte, betiere prestazioa itxiera edo debekuaren ebazpena indarrean sartu eta hurrengo 21 egun naturaletan edo 2021eko ekainaren 21a baino lehen (jardueraren itxiera egiteko betebeharra ekainaren 1a baino lehenagokoa balitz eta ez balitz aurrez eskatu); epe horietatik kanpo eskatuko balitz, eskaeraren hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera jasoko litzateke. 2021eko maiatzaren 31n prestazio honen onuradunek, 2021eko ekainaren 1ean haien jarduerak etenda jarraitzeagatik prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, eskaera egin beharko dute atal honetan adierazi bezala, eta 2021eko irailaren 30era arte jaso ahal izango dute gehienez.

Jarduera etenda mantentzen den denboran zehar alta egoera mantenduko da araubide berezian eta jarduna ixteko neurria hartzen den hilabeteko lehen egunetik (edo 2021eko ekainaren 1etik aurrera, jarduna ixteko betebeharra ekainaren 1a baino lehenagokoa balitz eta ez balitz aurrez eskatu) onuradunaren kotizatzeko betebeharra salbuetsita geratuko da, aipatutako neurria kentzen den hilabetearen hurrengo hilabeteko azken egunera arte, edo 2021eko irailaren 30era arte. Eskaera legezko epetik at egingo balitz, arintzea prestazio ekonomikoa jasotzen den egunetik aurrera gertatuko da.

Honetan Araudia prestazio hori atzitzeko bete beharreko baldintzak kontsultatu ahal izango dituzu, eta baita aitorpen eta ordainketari dagokion prozedura ere, arau aplikagarrian literalki jasotzen diren moduan.

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioaren aitorpena eta ordainketa eskatu ahal izango diozu, horretarako ezinbesteko izanik zehazki adieraztea administrazio-ebazpenaren eskaeran (autoritate eskuduna eta ebazpenaren data) norberaren konturako jardueraren itxiera edo debekuaren erabakia eta argitalpenaren data eta dagokion buletin ofiziala; edo, besterik ezean, aipatutako ebazpenaren kopia erantsi beharko duzu.

Itzuli

Dauka Zu. sasoiko langile autonomoaren kontsiderazioa?

BAI
EZ

Soilik urte bakoitzeko epealdi jakin batzuetan zehar erregimen berezian alta emanda mantentzen diren eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiarengatik norberaren konturako jardueran kaltetuak izan diren autonomoentzat bideratutako prestazioa eska dezakezu.

Jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70aren baliokidea da prestazio ekonomikoa eta gehienez 2021eko irailaren 30era arte jasoko da, betiere hori eskatzeko muga 2021eko ekainaren 21a izanik. Aipatutako epe horretatik at eskatuko balitz, prestazioa eskaera egin eta hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera jasoko litzateke; hortaz, 2021eko irailaren 1etik aurrera eskatutako prestazioek ez lukete eraginik izango.

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da izango, jarraitzen alta egoeran edo erregimen berezian altara onartutakoa.

2021eko abuztuaren 31ra arte eska daiteke prestazioa eta sarrera-baldintzak kontsultatu ahal izango dituzu hurrengoan Araudia, hurrengoaren bidez Eskaeraren inprimakia.

Itzuli

Araubide Berezirako zure kotizazioan jardunari uzteagatiko estaldura daukazu eta prestazio arrunta jasotzeko horretarako beharrezko denboran kotizatu duzu? Kontuan izan hurrengo koadroa, bertan egiaztatu ahal izango duzu eskubidea izan dezakezun prestazio epealdia zein den, baina aurrez jaso dituzun epealdiak kendu beharko dituzu.

BAI
EZ

Norberaren konturako zure jardunak 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan zehar, fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerek % 50 baino murrizketa handiagoa izan dezaketela 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan izandakoei dagokienez, eta halaber 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan jasoko dituzun etekin garbiak eta fiskalki konputagarriak ez direla 7.980 euro baino gehiago izango balioztatzen duzu?

BAI
EZ

2021eko maiatzaren 31ra arte jardunari uzteagatiko prestazio arrunta, urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluan arautzen dena, atzitzeko edo hori atzitu ezin zuten autonomoentzako apartekoa, aipatutako arauaren 6. artikuluan araututakoa, atzitzeko eskubiderik izan al duzu?

BAI
EZ

Sentitzen dugu, baina egindako galderei eman dizkiezun erantzunen arabera, ez dituzu betetzen FREMAPek kudeatzen dituen jardunari uzteagatiko prestazioak atzitzeko baldintzak.

Informazio gehiagorako, ahal du kontsultatu mutua honekin

Eskerrik asko.

Itzuli

Norberaren konturako jardunari dagokionez, 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoak eta fiskalki konputagarriak diren zure diru-sarrerak 2020ko lehen hiruhilekoan izandakoak baino baxuagoak izango direla, eta gainera, aipatutako jardueran 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako etekin garbien zenbatekoa 6.650 euro baino handiagoa izango ez dela balioztatzen duzu?

BAI
EZ

Sentitzen dugu, baina egindako galderei eman dizkiezun erantzunen arabera, ez dituzu betetzen FREMAPek kudeatzen dituen jardunari uzteagatiko prestazioak atzitzeko baldintzak.

Hala ere, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kotizazioen arintze partziala eman diezazuke, 2021eko ekainetik irailera murriztuko den ehunekoan, hurrengoaren arabera Araudia.

Itzuli

Norberaren konturako langile edo autonomo gisa erregimen berezian baja eman, eta jardunari uzteagatiko prestazio arrunta eskatu nahi duzu?

BAI
EZ

Jarduerarekin bat egiten duen jardunari uzteagatiko prestazioa eskatu ahal izango duzu, eta hori luzatu ahal izango da 2021eko ekainaren 1etik aurrera 2021eko irailaren 30era arte gehienez.

Prestazioa jasotzeko eskubidea izateko frogatu egin beharko duzu norberaren konturako zure jardunak 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan zehar, fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerek % 50 baino murrizketa handiagoa izan dutela 2019ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan izandakoei dagokienez, eta halaber 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan ez dituzula jasoko 7.980 euro baino gehiagoko etekin garbiak eta fiskalki konputagarriak.

Prestazioa eskatzen baduzu 2021eko ekainaren 21era arteko muga izanik, hori jaso ahal izango duzu 2021eko ekainaren 1etik; epe hori ez balitz beteko, eskaera egin eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik ordainduko zaizu, eta ondorioz, ezingo da eraginkortasunez eskatu 2021eko abuztuaren 31ren ostean.

Prestazio baliokide bat jasoko du kotizazio-oinarrien batezbestekoaren% 70ari azkenen hamabi hilabete, dagokiona muga maximo eta minimoaren aplikazioarekin bere egoeraren arabera senidea edo, bere kasuan, bere jarduerari dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren% 70. Halaber, gertakizun arruntei dagokien kotizazioaren zenbatekoa. abonatuko dio

Honetan Araudia prestazio honetara sarbide izateko bete behar duen baldintzak kontsultatu ahal izango ditu eta halaber beraren onespen eta ordainketaren dagokion prozedura, bezala hitzez hitz arau aplikagarrian. jasotzen dute

GARRANTZITSUA: 2021eko otsailetik maiatzera (2021eko otsailaren 1ean jardunari uzteagatiko kotizazioek sortutako prestazioa jasotzeko epealdiaren arabera) jardunarekin bateragarria den prestazio arruntaren guztizkoa agortu bazen, ezingo da atzitu jarduerarekin bateragarria den prestazio arrunt berri hau

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioa aitortu eta ordaintzea eskatu ahal izango diozu.

Itzuli

Norberaren konturako langile edo autonomo gisa erregimen berezian baja eman, eta jardunari uzteagatiko prestazio arrunta eskatu nahi duzu?

BAI
EZ

Araudiak jardunari uzteagatiko aparteko prestazioa aurreikusten du jardunari uzteagatiko aparteko prestazioa eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria den prestazioa atzitu ezin duten autonomoentzat, betiere ziurtatzen denean 2021eko maiatzaren 31ra arte eskubidea izatekotan, jardunari uzteagatiko prestazio arrunta jasotzeko, urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluan araututa dagoena, edo horri atzitu ezin zuten autonomoentzat aurreikusitako aparteko prestazioa jasotzeko, zeina aipatutako arauaren 6. artikuluan arautzen den. Halaber, 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan, norberaren konturako jardueran, fiskalki konputagarriak diren diru-sarrerak 2020eko lehen hiruhilekoan izandakoak baino baxuagoak direla frogatu beharko da, eta gainera, 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako aipatutako jardueraren etekin garbiek 6.650 euroko zenbatekoa gainditzen ez dutela frogatu beharko da.

2021eko ekainaren 1etik jaso daiteke prestazio hori, betiere 2021eko ekainaren 21a baino lehenago eskatzen denean, edo eskaera egin osteko hilabeteko lehen egunetik, aipatutako dataren ostean egiten bada eskaera. Gehienez 2021eko irailaren 30era arte luzatu ahal izango da prestazioa, hortaz, eraginkortasunez 2021eko abuztuaren 31ra arte eskatu ahal izango da.

Prestazioaren zenbatekoa burututako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da. Hala ere, etxebizitza berean lotura familiarra edo odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasunagatiko lehen ahaidetasun-mailara arteko bizikidetza-unitate analogoa duten pertsonak bizi direnean, eta bi kide edo gehiagok jardunari uzteagatiko aparteko prestazio hori jasotzeko eskubidea dutenean, prestazio bakoitzaren zenbatekoa % 40 izango da.

Prestazioa jasotzen den denboran dagokion araubide bereziko alta egoera eta kotizatzeko betebeharra mantenduko dira. Hala ere, aipatutako prestazioarekin batera, kontingentzia arruntei dagokion kotizazioa ere ordainduko zaio onuradunari.

Honetan Araudia prestazioari dagokion guztia kontsultatu ahal izango duzu.

Eta, honekin batera Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioaren onespena eta ordainketa. eskatu ahal izango dio

Itzuli