Datu-babesa

Orrialdearen edukia
Irudi apaingarria, FREMAP artxibagailuak

Bere Misio, Ikuspegi eta Balioei jarraituz, FREMAPek bere kudeaketa-ereduarekin segitzeko eta hobetzeko konpromisoa du, etengabeko hobekuntzan eta berrikuntzan oinarritutako ereduarekin alegia, zeinaren ardatzak zerbitzuaren bikaintasuna eta kudeaketaren bikaintasuna baitira, egungo indarreko lege esparruaren barruan.

Politika honek FREMAPen jarduera gidatzen duten printzipioak ezartzen ditu, eta datu pertsonalak babesteari buruz erakundean bete behar den esparrua jasotzen du.

Politika honen xedea da Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Araudi Orokorra betetzen dela bermatzea, eta baita estatuko Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoa eta aplikagarria den gainerako legeria ere. Datuak Babesteko Politikak, bereziki, FREMAPekin harremana duten pertsona fisiko guztiek euren datuak babesteko duten eskubidea bermatzea du xede, erakundearen jarduerarako beharrezkoak diren datu pertsonalen tratamenduan euren ohorea eta intimitatea gorderik izateko duten eskubidea errespetatzea ziurtatuz.

Datuen babeserako politikaren aplikazio eremua eta irismena

Politika hau, FREMAPen zerbitzuak emateko kontratu edo lankidetza hitzarmen bidez zerbitzuak ematen dituzten pertsona guztiei hala nola erakundekoak izan gabe horrekin harremana duten kanpoko guztiei aplikatzen da, erakundearen prozesu eta baliabide guztietan.

Jarduketa printzipioak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko Printzipioak.

 • Zilegitasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa. Datu pertsonalen tratamendua leiala, legitimoa eta bidezkoa izango da, aplikagarria zaion legeriarekin bat etorriz, eta interesdunei jakinaraziko zaizkie euren datuen tratamenduaren gaineko gorabeherak. Aplikagarria den legeriak hala behartzen duen kasuetan, interesdunen baimena lortu beharko da euren datuak tratatzen hasi aurretik.
 • Helburuaren mugatze printzipioa. Datu pertsonalak helburu, zehatz, ageriko eta zilegietarako jasoko dira, eta gerora ere ez dira helburu horiekin bat ez datozen beste zerbaiterako erabiliko.
 • Datuen minimizazioaren printzipioa. Tratatuko diren datu pertsonalak, zehazki, biltzen edo tratatzen diren helbururako eta helburu horren egokierarako behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Doitasunaren printzipioa. Datu pertsonalak zehatzak izan beharko dute eta eguneratuta egon beharko dute. Horrela ezean, ezabatu edo zuzendu egin beharko dira.
 • Iraupen epearen mugatze printzipioa. Datu pertsonalak ez dira gordeko tratatzen diren helburua betetzeko behar den epeaz harago, legeak horiek kontserbatzeko aurreikusten duen kasuetan izan ezik.
 • Zintzotasun eta konfidentzialtasun printzipioa. Datu pertsonalen segurtasuna era egokian bermatzeko moduan tratatuko da, eta neurri tekniko eta antolakuntzazkoak hartuko dira baimendu gabeko edo legez kanpoko tratamendutik babesteko eta datuak galtzea, suntsitzea eta ustekabean kaltetzea saihesteko. Halaber, FREMAPek biltzen eta tratatzen dituen datuak konfidentzialtasun eta isilpekotasun handienaz kontserbatuko dira, eta ez dira jasotzean ezarritako helburuetarako ez diren beste zerbaiterako erabiliko, ez eta hirugarrenei jakinaraziko edo lagako aplikagarria den legeriak onartzen duen kasuan.

Datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa.

FREMAPek honako inguruabar hauetako bat ematen denean baino ez ditu tratatuko datu pertsonalak:

 • Interesatuak helburu espezifikoetarako bere baimena eman izana.
 • Interesduna parte den kontratu bat egikaritzeko edo interesdunak hala eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa denean.
 • Tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar bat betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa denean interesatuaren edo beste pertsona fisiko baten ezinbesteko interesak babesteko.
 • Interes publiko bat betetzeko edo esleitutako aginte publikoen egikaritzan misio bat betzeko beharrezkoa denean.
 • FREMAPek edo hirugarren batek legezko interes bat betzetzeko beharrezkoa denean, betiere ez badira gailentzen interesdunaren oinarrizko interesak edo eskubide eta askatasunak.

Interesatuaren adostasuna.

FREMAPek egin beharreko datu pertsonalen tratamendua interesdunaren baimenean oinarritzen bada, baimen hori dagozkion izaera pertsonaleko datuak tratatzea bere borondatez, libre eta zehatz-mehatz jakinaren gainean egonez onartzen duela gargi azalduko duen ekintza argi batean adierazita egongo da, eta idatziz -bitarteko elektronikoez ere izan daiteke- edo hitzez jasoko da. Baimen hori helburu bererako edo helburu beretarako burututako jarduera guztietarako eman behar da. Baimenak helburu bat baino gehiago badu, horietako guztietarako eman behar da. FREMAPi dagokio interesdunak baimena eman zuela azaltzea, Zuzenbidean onargarri den edozein frogabidez. Interesdunak eskubidea izango du baimen hori edozein unetan kentzeko.

Tratamenduak kategoria bereziko datuei eregiten dienean, zehazki osasunari buruzkoei eta datu genetiko eta biometrikoei, interesdunaren berariazko baimena egon behar du, erasandakoak sinatutako idatzizko adierazpen baten bitartezkoa.

Interesdunen eskubideak.

Gardentasuna interesatuei emandako informazio eta komunikazioan. Datu pertsonalen tratamenduan garden jokatuko da interesdunarekin, eta modu zehatz, garden, ulergarri eta errazean emango zaio bere datuen tratamenduari buruzko informazioa, hizkera argi eta erraza erabilita. Interesdun baten datu pertsonalak jasotzen direnean, une horretan FREMAPek honako informazio hau emango dio:

 • FREMAPen nortasuna tratamenduaren arduradun gisa eta harremanetarako datuak.
 • Datuen babeserako ordezkariaren harremanetarako datuak.
 • Datuen tratamenduaren helburuak.
 • Tratamenduaren oinarri juridikoa.
 • Datuen hartzaileak.
 • Pertsona interesatuen eskubideak.

Datuak interesdunak berak emandakoak ez direnean, legezko lagapenen batetik edo iturri publikoetatik jasotakoak direlako, FREMAPek aipatu inguruabar horien eta datuen jatorriaren berri emango dio interesdunari.

Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramateko, tratamendua mugatzeko eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izateko eskubideak. Interesdunek euren eskubideak gauza ditzaten lagunduko du FREMAPek, eta horien gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren barne prozedurak ezarriko ditu horretarako.

Hirugarrenen datuen tratamendua.

FREMAPen erantzukizunekoak diren datu pertsonaletara sartuko den edo sar daiteken edozein zerbitzu-emaile kontratatu aurretik nahiz kontratuaren indarraldian zehar, beharrezko neurriak hartu beharko dira arduradun horren aldetik datuen tratamendua araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera burutuko dela bermatzeko, eta kontratu batean geratuko da hori jasota. Kontratu horretan jasoko dira aipatu araudi aplikagarriak arduradunari ezartzen dizkion betebeharrak.

Segurtasun arrakalak edo datu pertsonalen galtzea.

FREMAPek jakiten badu datu pertsonalak suntsitzea, datuak galtzea edo ustekabean edo legez kanpo hondatzea dakarten gorabehera bat gertatu dela, edota baimenik izan gabe datu horiek jakinarazteak edo atzitzeak arrisku handia badakar interesdunen eskubide eta askatasunentzat, lehenbailehen eta, ahal bada, gehienez ere 72 orduren buruan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari jakinaraziko dio datu pertsonalen segurtasuna urratu izana. Jakinaraztetik salbuetsiko dira datu pertsonalen urraketa horrek nekez lekarkeenean arriskua pertsona fiskoen eskubide eta askatasunentzat. Urraketa horren berri ezin bada eman 72 orduren buruan, atzerapenaren arrazoiak azalduko dira, eta informazioa fasez fase ere eman daiteke, behar ez den atzerapenik egon ez dadin.

Halaber, segurtasunaren urraketak arrisku handia badakar interesdunen eskubide eta askatasunentzat, FREMAPek interesdun bakoitzari jakinaraziko dio, behar ez den atzerapenik gabe, euren datu pertsonalen segurtasuna urratu izana, eta behar diren neurriak hartzeko aukera emango die.

Gorabehera horiek agiri bidez jasota geratuko dira eta interesdunentzat balizko ondorio kaltegarriak konpontzeko edo arintzeko neurriak hartuko dira, horretako ezarrita diren barne protokoloei jarraituz.

Prebentzioa eta kontrola

Erantzukizun proaktiboa.

FREMAPek tratamenduko jardueren Erregistro bat eramango du, jardueran burutzen dituen datuen tratamendu bakoitzaren informazio xehatua jasoko dutelarik. Jardueren Erregistroa etengabe eguneratuko da

Horrez gainera, FREMAPek erakundearen arrisku maila aztertuko duen Ebaluazio bat egingo du, aplikatu beharko diren neurri tekniko eta antolakuntzazkoak zehazte aldera, betiere pribatutasuna bermatzea hobetsita, diseinutik bertatik. Egindako arrisku azterketatik ondorioztatzen bada tratamendu mota batek arrisku handia dakarrela pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat, datu pertsonalak babeste kontuan tratamenduek duten inpaktuaren ebaluazio bat burutuko du FREMAPek tratamendua egin aurretik. FREMAP berrikusten joango da tratamenduei egindako inpaktu-ebaluazioarekin bat izaten jarraitzen duten eta, edonola ere, tratamenduaren arriskua aldatzen den bakoitzean berrikusiko du.

Gainera, FREMAPek derrigorrez bete beharreko datu pertsonalen babeseko formakuntza ekintzak egingo ditu datu pertsonalen tratamenduko eragiketetan parte hartzen duten langile guztientzat.

Era berean, FREMAPek datu pertsonaleko tratamenduen eragiketetan parte hartzen duten langile guztiei konfidentzialtasunarekiko betebeharrak jakinaraziko dizkie informazioaren tratamenduan. Zerbitzuak emateko nahitaezko baldintza izango da konfidentzialtasun konpromiso bat sinatzea.

Datuak Babesteko Ordezkariaren eginkizunak.

Datuak Babesteko Ordezkaria izango da Politika honetan ezarritakoa kontrolatzeko eta gainbegiratzeko arduraduna, eta legez aurreikusitako eginkizunak esleituko zaizkio:

 • a) FREMAPi edo tratamenduaren arduradunari eta tratamendua egiten duten langileei jakinarazi eta aholkatu Araudi honetan eta Europako Batasuneko edo kide diren estatuetako datuak babesteko bestelako xedapenetan ezarritakoaren arabera dagozkien betebeharrez.
 • b) Datuak Babesteko Araudi Orokor honetan, Europako Batasuneko edo kide diren estatuetako datuak babesteko beste xedapenetan eta datuak babesteari buruzko politiketan ezarritakoa betetzen dela gainbegiratzea, erantzukizunak egoztea, tratamenduan parte hartzen duen langileak kontzientziatzea nahiz trebatzea, dagozkion auditoriak barne.
 • c) Datuak babestearen gaineko inpaktuaren ebaluazioari buruz eskatzen zaion aholkularitza ematea, eta hori aplikatzen dela gainbegiratzea.
 • d) Datuen babeserako Espainiako agentziarekin lan egitea.
 • e) Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren harreman gune izatea tratamenduari buruzko kontu guztietarako, datuak tratatzen hasi aurretiko kontsulta barne, eta beste edozein gairi buruz kontsultak egitea, hala badagokio.

Datuak Babesteko Ordezkariak bere eginkizunak burutzerakoan behar bezalako arreta jarriko die tratamenduko operazioek dituzten arriskuei, izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan harturik.

Inplementazioa eta hedapena

Datuak Babesteko Politika langile guztiek ezagutu behar dute, eta baita FREMAPekin lankidetzan aritzen direnek ere. Erakunde osoari eman behar zaio horren berri, eta langile guztiek eta gainerako interesdunek eskuragarri dituzten bitartekoetan egongo dira.

Ulertzera ematen da Politika hau gaurko egunetik ezartzen eta mantentzen dela, eta Zuzendaritzaren konpromisoa osoa duela.

Majadahonda, 2018ko maiatzaren 22a

Informazio-oharrak

Hirugarrenen datu pertsonalen tratamendua

Kasuana FREMAPi hirugarrenen datu pertsonalak,, edozein komunikatu izan komunikazioaren helburua, oraingoz dagokion betebeharraren informatua geratzen da errazteko informazioa erasandakoari komunikazioaren helburuari buruzko eta legitimaziora la justifikatu, FREMAPi Mutua Kolaboratzailea identifikatzen Gizarte Segurantzaren komunikazioaren hartzaile bezala.

Erraztutako datu pertsonalek egokituak izan behar izango dira, egokiak eta ez gehiegizkoak, Araudiak exijitutakoaren arabera (EB) 2016/Datu-babesaren 679 Orokor, izanez Zu. datu pertsonalen doitasunaren arduraduna komunikatu eta beraiek behar bezala eguneratuta egon daitezen, kargugabetutakoa geratzen FREMAP de informatzeko beharra erasandakoei, 14.5. artikuluan aurreikusitakoaren arabera a) aipatutako Araudiaren.

Halaber, informatzen du, betebeharraren FREMAPen salbuespenaren 14.1. artikuluan aurreikusitako informazioaren Araudiaren (EB) 2016/Datu-babesaren 679 Orokor, kasu haietan. Hauen datu pertsonalak recepcionados Mutuak joan erabiltzera helburu estatistikoekin eta zirkunstantzia bilduek, komunikazioa bakoitzari informazioaren erasandakoen tratamenduari buruzko izan ezinezkoak edo pentsatu neurritik ateratako ahalegin bat, 14.5. artikuluaren babesean b) aipatutako Araudiaren.

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio gehigarria

Prestazioak eta osasun-laguntza

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jarri gurekin harremanean posta arrunt bidez aipatu helbidean edo posta elektroniko bidez helbide honetan: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo goian aipatutako helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta-helbidea eta posta elektronikoa, telefonoa eta sinadura, familiaren datuak, adina, sexua, jaiotza-data, lanaren xehetasunei buruzko datuak, bankuko datuak, osasun eta ekonomi prestazioari lotutako osasun datuak, eta horien jatorria egiaztatzeko behar diren bestelako guztiak.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu.

  Izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta-helbidea eta posta elektronikoa, telefonoa, sinadura, adina, sexua, osasun prestazioari lotutako osasun datuak, eta aseguru datuak.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Gizarte Segurantzarekin babes-ekintzan lankidetzan aritzeko osasun laguntza ematen, eta kontingentzia profesionalengatiko prestazio ekonomikoak kudeatzen hala nola prebentzio jardueran, errekuperazio profesionalean hala dagokionean eta prestazio ekonomikoetan, dela haurdunaldiko arriskutik eta edoskitze naturalaren garaiko arriskutik eratorritako kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasunagatik, dela norberaren konturako langileen jarduera-uzteagatik, minbiziak edo beste gaixotasun larri batek erasandako adingabeen zaintzagatik eta urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuan, zeinak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina eta hori garatzen duten arauak onartzen baititu, legez esleitzen dizkion Gizarte Segurantzaren gainerako jardueretan, lankidetza horri lotutako helburu guztiak betez horrela.

  Kudeaketa hobetzeko asmoz, zure datuak kalitate-inkestak burutzeko erabili ahal dira, Datuak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1 c) artikuluarekin bat etorriz.

  Zure enpresari edo enpresa elkartuaren kontura administrazio gestioak egiten dituen edozein pertsona fisiko edo juridikori beharrezko informazioa ematea Gizarte Segurantza alorrean legez ezarritako betebeharrak burutzeko: baja daramaten lan-istripuen orriak egitea, bajarik ez daramaten lan-istripuen zerrenda egitea, aldi baterako ezintasunagatik subsidio eskubidea aitortzeko behar diren datu ekonomikoak jakinaraztea, prestazio horretatik eratorritako ordainketa betebeharrak noiz hasten diren eta noiz amaitzen diren jakiteko datu ekonomikoak jakinaraztea, betiere horretarako baimena ematen baduzu.

  Izandako istriputik eratorritako kostuengatik arauz edo kontratu bidez erantzule den Aseguru Konpainiari jakinaraztea istripuaren ondoriozko lesioei buruzko eta araudiak ezarritakoaz haragokoa den informazio eta dokumentazio medikoa, betiere horretarako baimena ematen baduzu, eta anbulatorioan edo ospitalean jasotako osasun laguntzak sortutako gastuak berreskuratzeko helburu soilarekin.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu, larrialdiko osasun laguntza emateko eta horren administrazio-gestioa egiteko.

  FREMAPen artatutako pertsonen datu pertsonalen anonimizazio edo disoziatze atzeraezina burutu ahal izango du FREMAPek, izan edo Gizarte Segurantzaren onuradun, ondoren, ikerketa, irakaskuntza, estatistika eta analisi-helburuetarako erabiltzeko.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroeta jotzen baduzu:

  Datuak kontserbatuko ditugu zuri osasun-laguntza ematen eta Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren onuradun izateagatik dagozkizun prestazioak kudeatzen ditugun bitartean eta legeak kontserbatzeko ezarritako epean, Gaixoaren autonomia eta informazio nahiz agiri klinikoen alorreko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Legearen 16.5 artikuluan eta Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen Lankidetzari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezartzen denarekin bat, salbu eta erkidegoko araudiak beste bat aurreikusia badu. Izandako kontingentzietatik eratorritako ekintzen preskripzio-epeetan ere kontserbatuko ditugu.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu.

  Asistentzia-prestazioa eman eta hurrengo bost urtetan kontserbatuko ditugu, Gaixoaren autonomia eta informazio nahiz agiri klinikoen alorreko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Legearen 16.5 artikuluan eta Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen Lankidetzari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezartzen denarekin bat, salbu eta erkidegoko araudiak beste epe bat aurreikusia badu.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Zure osasunari buruzko datuak tratatzeko legitimatuta gaude, halaxe esaten duelako Datuak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 9.2.b) artikuluak, 6.1 c) eta f) artikuluen gainean, tratamendu hori ezinbestekoa izatean gizarte segurantza eta gizarte-babes eremuko betebeharrak eta berariazko eskubideak zein horren kontingentzien zehazte zuzenarekin lotura duten interes legitimoak betetzearekin. Eta baita, hala eskatzen zaizun kasuetan, aseguru konpainiei istripuaren ondoriozko lesioei buruzko eta araudiak ezarritakoaz haragokoa den informazio eta dokumentazio medikoa emateko baimena ematen duzulako ere, anbulatorioan edo ospitalean jasotako osasun laguntzak sortutako gastuak berreskuratzeko helburu soilarekin, aipatu Araudiaren 9.2.a) artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

  Eta legitimazioa dugu zure gainontzeko datuak tratatzeko aipatutako Erregelamenduaren 6.1.c) artikuluari jarraikiz, behartuta baikaude hauek betetzera: 8/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena; 860/2018 Errege Dekretua, uztailaren 13koa, Gizarte Segurantzaren babes jardunaren prebentzio jarduerak, harekin elkarlanean ari diren mutualitateek burutuko dituztenak, arautzen dituena; eta 1993/1995 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, mutualitateen eta Gizarte Segurantzaren arteko lankidetzarena.

  Halaber, zuk emandako baimena aipatu Araudiaren 6.1.c) artikuluan oinarritzen bada, eskumena dugu zure enpresak legezko betebeharrak betetzeari begira eta kalitatearen gainean egiten diren estatistika eta inkestak egite aldera beharrezkoa duen informazioa emateko zure enpresari.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza- edo administrazio-zentroetara jotzen baduzu osasun laguntza jasotzera, eskumena dugu baita zure osasunari buruzko datuak tratatzeko, halaxe esaten du-eta 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 9.2.c) artikuluak, tratamendua ezinbestekoa izatean funtsezko zure interesak babesteko.

  Datuak babesteko printzipioak ez zaizkio aplikatuko informazio anonimoari, hau da, pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri batekin harremana mantentzen duen informazioari, ezta anonimo bilakatutako datuei ere; horrela, interesduna ezingo da identifikatu, edo identifikagarri izateari utziko dio, kontuan hartuz Datuen Babeserako 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 26. artikulua.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Zuri osasun- eta ekonomi-laguntza eman ahal izateko, zure datuak eman beharra dizkiguzu. Datuak emateari uko eginez gero eragotzi egiten da Gizarte Segurantzaren legeriaren arabera jasotzeko eskubidean zauden osasun- eta ekonomi-prestazioetarako aukera.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu:

  Zure datuak eman beharra dizkizugu behar duzun osasun-laguntza eman ahal diezazugun; izan ere, horiek emateari uko egiten badiozu eragotzi egiten du osasun-laguntza hori

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioari, Gizarte Segurantza osatzen duten beste erakunde batzuei, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten beste mutualitate batzuei eta izandako istripuaren ondoriozko kostuak ordaintzeaz legez edo kontratuz arduratu behar duten aseguru etxeei, soil-soilik osasun laguntza anbulatorioa edo ospitalekoa ematean ordaindu behar izan diren gastuak berreskuratzeko (8/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, eta 1993/1995 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, mutualitateen eta Gizarte Segurantzaren arteko lankidetzarena).

  Enpresari, Gizarte Segurantzaren araudiak kidetutako enpresaburuen eta haien langileen alde FREMAPi legez ematen dizkion Gizarte Segurantzaren babes jarduneko prebentzio jarduerei dagokienez; jarduera horiek Gizarte Segurantzaren lan istripuak eta gaixotasun profesionalak kontrolatzen eta, hala badagokio, murrizten lagundu nahi diete enpresaburu eta langile horiei (8/2015 Errege Dekretuak, urriaren 30ekoak, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duenak, 82.3 artikuluan dioenaren arabera; eta 860/2018 Errege Dekretua, uztailaren 13koa, Gizarte Segurantzaren babes jardunaren prebentzio jarduerak, harekin elkarlanean ari diren mutualitateek burutuko dituztenak, arautzen dituena).

  Halaber, baimena ematen baduzu, zenbait datu eman ahal izango zaizkio enpresari, Gizarte Segurantzari dagokionez legez finkatutako betebeharrak bete ditzan (8/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, eta 1993/1995 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, mutualitateen eta Gizarte Segurantzaren arteko lankidetzarena).

  Horrez gain, mutualitateak behar dituen zerbitzuak emateko legezko edo kontratuzko betebeharra betez jaso behar dituztenei lagako edo komunikatuko zaizkie zure datu pertsonalak.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu.

  Dagokion osasun-zerbitzu publikora.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduaren legitimazioa baimenean oinarritzen bada, baimenean atzera egiteko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Datuak zeuregandik lortzen dira, gure administrazio- eta asistentzia-zentroetara etortzen zarenean, harrerako eta prestazioak kudeatzeko tokietan edo modu telematikoan aurkezten duzunean edozein inprimakiren bitartez.

  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorretik, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionaletik eta Osasun Zerbitzu Publikoetatik.

  Giza baliabideak kudeatzeko ardura duten enpresa edo lan-aholkularitzak, horiek osasun-laguntza eskatzeko bolantea betetzen dutenean edo lan-istripuetan eta legez aurreikusitako gainerako kasuetan istripua gertatzeko moduari buruzko informazioa ematen dutenean.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu.

  Zurengandik gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean.

Enpresak eta Profesionalak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jarri gurekin harremanean posta arrunt bidez aipatu helbidean edo posta elektroniko bidez helbide honetan: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo goian aipatutako helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Gure jardueran, honako datu pertsonal hauek tratatuko ditugu: identifikazio-datuak, izena, abizenak, NAN/AIZ eta harremanerako datuak, helbidea, telefonoa, posta elektroniko profesionalaren helbidea.

  Mesedez, eman datuak babesteari buruzko informazio hau gurekin harremana duten zure enpresako langileei (harremanetarako pertsonak)

 • Gurekin harremana enpresako ordezkari gisa edo enpresari indibiduala izanez bada

  Enpresa hornitzailearen, enpresa elkartuaren edo atxikitako enpresari indibidualaren harremanerako pertsonen kasuan, edo RED baimenduaren kasuan, enpresarekin edo haren izenean aritzen den enpresari indibidualarekin harremana mantentzeko tratatuko dira euren datuak, eta legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko.

 • Jaso izan ziren helburua betetzeko behar den denboran kontserbatuko dira, eta sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko eta etorkizunean erakundearen aurka aurkez daitezkeen erreklamazio prozesuei aurre egiteko.

  Dena den, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 98.2 artikuluan aurreikusten diren Kontu-auditoretzatik eta betetzeetatik eratorritako auzi- eta administrazio-ekintzak burutzeko FREMAPek beharko duen denboran kontserbatuko dira.

  Horretarako aplikatzekoak dira urriaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuan, Mutuen lankidetzako araudia onartzen duenean, eta Kode Zibilaren 1964 artikuluan xedatzen dena.

 • Gurekin enpresa baten edo enpresari indibidual baten ordezkari gisa negozio- edo administrazio-harreman bat izatekotan, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1 b) eta c) artikuluak legitimatzen gaitu datuak tratatzera, beharrezkoa delako legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko, eta baita 6.1 f) artikuluak ere, FREMAPen interes legitimoak burutzeko behar delako.

  Enpresa hornitzailearen, enpresa elkartuaren edo atxikitako enpresari indibidualaren harremanerako pertsonen kasuan, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1 b), c) eta f) artikuluak legitimatzen gaitu datuak tratatzera, beharrezkoa delako kontratu bat egikaritzeko, interesdunaren eskariz kontratu aurreko neurriak aplikatzeko edo legezko betebeharrak eta interes legitimoak betetzeko.

 • Zurekin edo ordezkatzen duzun enpresarekin harremana izateko eta formalizatzeko, zure datuak emateko edo horien tratamendua baimentzeko betebeharra duzu, bestela ezingo litzateke behar bezala artatu.

 • Datu pertsonalen tratamendua gure erakundean egiten da. Legeak horretarako aukera ematen badu, zure datuak Mutua ez den beste jasotzaileei transferitu ditzakegu. Hartzaile horiek zerbitzu hornitzaileak (esleitutako kontratuetan jasotzen diren zerbitzuak ematen dituzte, horien artean datu pertsonalen tratamendua) edo erakunde publikoak (legezko betebehar batek agindurik horiei jakinaraztera beharturik daude) izan daitezke

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduaren legitimazioa baimenean oinarritzen bada, baimenean atzera egiteko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Negozio baten ziozko harreman bat izatekotan gurekin, kontratu aurreko fasean zeuk ematen dizkizugun datuak. Gurekin enpresa baten ordezkari gisa administrazio harremana izanez gero, elkartzeko eskabidearen inprimakia betetzean.

  Gurekin enpresari indibidual gisa administrazio harremana izanez gero, Gizarte Segurantzarenean, Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta ematen duzunean.

  Enpresa hornitzailearen, mutualitate enpresaren edo enpresari indibidualaren harremanerako pertsona gisa arituz gero, zure datuak ordezkatzen duzun edo bere izenean aritzen zaren enpresak ematen dizkigu. Mutuari atxikitako mutualitate enpresaren edo autonomoaren RED baimendua bazara, zure datuak Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak ematen dizkigu.

Lanpostuetarako hautagaiak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jarri gurekin harremanean posta arrunt bidez aipatu helbidean edo posta elektroniko bidez helbide honetan: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo goian aipatutako helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Identifikazio eta harremanerako datuak, ezaugarri pertsonalak, datu akademiko eta profesionalak, irudia, enpleguaren xehetasunak eta osasun-datuak (proba psikoteknikoan lortutako datu psikologikoak)

 • Helburu bezala nagusia, langileen hautaketa-prozesuen kudeaketarako, alderdi pertsonalen ebaluazioa (lanketa albotik) eta lanpostuak betetze hauetan parte hartu. Informatzen dugu FREMAPek informazioarekin automatizatutako tratamendu bat egingo du lortu froga psikoteknikoaren berari egin (profilatutakoa), bere baimena horretarako, uzten duzu FREMAP informazioa lortu behar duena erabakitzeko aukera eman sobera pertsonaren egokitzapen eta integrazio onena lanpostuarekin joan egitera. En hori froga psikoteknikoa, behar dute nortasunaren lanbide-gaitasunak eta faktoreak ebaluatzen dira ikusi alderdi profesionalekin edota trebakuntza profesionalaren (gaitasunen neurketaren testa).

  Inola ere, froga psikoteknikoaren emaitza egin da badaezpada ere bakarrik erabiliko du para descartarle. Honen hautaketa-prozesuaren barne hartu du, izanez bakarrik desberdinen bat gogoan hartzera faktoreak. Para bere aukeraketa edo alde batera utzi hautagai bezala , FREMAP beste faktore batzuk kontuan izango ditu, bezala egindako elkarrizketa pertsonalak , aurretiko esperientzia, ebaluazioa azterketen frogaldiaren eta emaitzaren egin. Faktore aurrera eta hauek FREMAP bere aukeraketaren erabakira iritsiko da edo alde batera utzi eskainitako postu hutserako (erabakiaren irizpideak edo ezarritako logika).

  Bere aukeraketaren inguruko erabakia edo alde batera utzi hautagai bezala hautaketa-prozesuaren langile arduradunak adoptatua izango da eta inoiz ez da izango oinarritutako erabaki bat bakarrik bere datuen automatizatutako tratamenduan.

  Horrez gainera, instalazioen bideozaintzarako eta sarbide-kontrolerako, segurtasun helburuekin.

 • Jaso ziren helburua betetzeko behar den denboran eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko kontserbatuko dira, eta interesdunak horiek ezabatzeko duen eskubidea gauzatzen ez duen bitartean

 • Bere datu pertsonalak el tratamendu de langileen hautaketa-prozesuen kudeaketarako, eta lanpostuak betetze hauetan parte hartu, behar da neurrien aplikaziorako precontractuales (6.1. artikulua.b) Araudia (EB) 2016/679, Datu-babesaren Orokorra).

  Datuen kategoria bereziei badagokionez (osasuna), bezala froga psikoteknikoarekin lortutakoak dira berari egin alderdi pertsonalen ebaluaziorako, tratamendua bere datuen bere baimenera menpean jarritakoa dago, eta horregatik datu bakarrik hauek tratamenduaren objektua izango dira bereziki bere baimena uzten duzu horretarako (9.1. artikulua a) Araudia (EB) 2016/artikuluari dagokionez Datu-babesaren 679 Orokor, 22.4 aipatutako Araudiaren).

  Sarbide-kontrol eta bideozaintzarako jasotako datu pertsonalak instalazioetara, FREMAPen interes legitimoetan legitimatutakoak daude, bezala ondasun pertsonen segurtasuna bermatu da eta instalazioak (6.1. artikulua. f) Araudia (EB) 2016/Datu-babesaren 679 Orokor): Urriaren 23ko 2/2015 legegintzako Errege-dekretua. Honen bidez, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onesten da.

 • Zulako. betebeharra dauka de facilitarnos bere datuak hautaketa-prozesuan postu batek postu hutsa hartzeko parte hartu nahi bazaituzte erakundean,. Honen parte hartu beraiek hautaketa-prozesuaren bere hautagaitza eta garapenaren kudeaketarako beharrezkoak izaten dira. Si Zu. ez errazten bere datuek, parte-hartzea hautaketa-prozesuetan . ezin izango dugu kudeatu

 • Zure datuak ez dira hirugarrenei lagako, garraio konpainiei, bidaia agentziei eta hotel-establezimenduei izan ezik, parte hartzen duzun hautaketa prozesuak burutu bitartean egiten dituzun bidaietarako eta hala behar denean.

  Zure datuak ez ditugu nazioartera transferituko, ez hirugarren herrialdeei ez nazioarteko erakundeei

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Eskubideenean a oponerse objektua izatera oinarritutako erabakien bakarrik datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan, profilen lanketa barne, erabaki hau ahal du afectarle juridikoa edo esanguratsuki. Dauka zu la bere iritzia adierazi aukera, erabakia aurka egin eta prozesuan pertsona baten esku-hartzea eskatu hartutako erabakia gainbegiratzeko.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduaren legitimazioa baimenean oinarritzen bada, baimenean atzera egiteko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Zeuregandik jasoak, FREMAPi ematen diozunean zeure curriculum vitaea, hautagaitza web-orriaren bidez aurkezten duzunean edo ondoren burutzen diren hautaketa elkarrizketan, proba psikoteknikoetan, talde-dinamiketan edo azterketetan ematen dituzunean, eta izena emanda zauden enplegu enpresa edo lan poltsetatik.

Kanpoko langileak eta Praktiketako ikasleak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanean posta arruntaz aipatu helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz helbide honetan derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo aipatu helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Identifikaziorako eta harremanerako datuak, ezaugarri pertsonalak, datu akademiko eta profesionalak, enpleguaren xehetasunak, irudia eta datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak.

 • Zure datuak, hain zuzen, burutzen diren praktikak edo erakundean ematen diren zerbitzuak kudeatzeko tratatzen dira.

 • Zure datuak jaso izan ziren helburua betetzeko behar den denboran kontserbatuko dira, eta, hala badagokio, helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunei aurre egiteko.

 • Zure datuak tratatzeko legitimaturik gaude kontratu bat egikaritzeko eta legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa delako (2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.b) eta c) artikulua).

 • Zure datuak emateko betebeharra duzu prestakuntza saioak edo zerbitzu emateak kudeatu ahal izateko, eta kontratu- edo lankidetza-harremana betetzeko.

 • Zure datu pertsonalak zeure ikastetxeari edo lan- edo merkataritza-harremana duzun enpresari jakinarazten dira.

  Halaber, zure datuak lan agintaritzari ere jakinaraziko dira, Mutuari ezarritako betebeharrak betetzea eskatzen zaigunean.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduaren legitimazioa baimenean oinarritzen bada, baimenean atzera egiteko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Praktiketako ikaslea bazara, zure datuak zeure ikastetxeak ematen dizkigu.

  FREMAPen zerbitzuak ematen ari zaren kanpoko langile bat bazara, zure datuak FREMAPi zerbitzuak ematen dizkion eta zeinarekin lan- edo merkataritza-harremana duzun enpresak ematen dizkigu.

Gobernu eta parte-hartze organoak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanean posta arruntaz aipatu helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz helbide honetan derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo aipatu helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Hauek dira gobernu eta parte-hartze organoak kudeatzeko tratatuko diren datuak: identifikaziorakoak (izena, abizena, NAN/AIZ), harremanerakoak (helbidea, telefonoa eta laneko posta elektronikoaren helbidea) eta datu profesionalak.

 • Zure datuak Mutuaren gobernu eta administrazio organoen administrazio-kudeaketarako tratatzen dira.

 • Jaso izan ziren helburua betetzeko behar den denboran kontserbatuko dira, eta sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko eta etorkizunean erakundearen aurka aurkez daitezkeen erreklamazio prozesuei aurre egiteko.

  Dena den, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 98.2 artikuluan aurreikusten diren Kontu-auditoretzatik eta betetzeetatik eratorritako auzi- eta administrazio-ekintzak burutzeko FREMAPek beharko duen denboran kontserbatuko dira.

  Horretarako aplikatzekoak dira urriaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuan, Mutuen lankidetzako araudia onartzen duenean, eta Kode Zibilaren 1964 artikuluan xedatzen dena.

 • Zure datuak tratatzeko legitimaturik gaude Mutuari esleitzen zaizkion legezko betebeharrak betetzeko, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.c) artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

 • Zure datuak ematera behartuta zaude Mutuaren gobernu eta administrazio organoen administrazio-kudeaketarako behar direlako. Bestela ezingo zenuke parte hartu Mutuaren gobernu eta parte-hartze organoetan.

 • Datu pertsonalen tratamendua geure erakundean ere egiten da. Legeak horretarako aukera ematen duenean, zure datuak Mutua ez den beste hartzaile batzuei transferitu ahalko ditugu. Hartzaile horiek zerbitzu-hornitzaileak (zerbitzuak ematen dituzte esleitutako kontratuetan jasotakoa betez) eta erakunde publikoak (legezko betebehar batek behartu gaitzake horiek jakinaraztera) izan daitezke.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduaren legitimazioa baimenean oinarritzen bada, baimenean atzera egiteko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Zure datuak zeuk ematen dizkiguzu Mutuaren gobernu edo parte-hartze organoko kide izatea eskatzen duzunean.

Erakunde jarduerak, Jardunaldiak eta Ekitaldiak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREN MUTUA KOLABORATZAILEA 61 zk.arekin. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo, 61. 28220 Majadahonda (Madril). Jar zaitez gurekin harremanean posta arruntaz aipatu helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz helbide honetan derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.esedo aurreko helbidera bidalitako eskutitzaren bidez, barne hartzen Datu-babesaren ”erreferentzia “Ordezkaria.

 • Bere jardueraren garapenean, FREMAP gertaerak, jardunaldiak, antolatzen du ikastaroak, mintegiak, webinar eta elkarrizketa hauetan hartzen dira eta identifikazioaren datuak arakatzen dituzte (izena/NANa/AIZa) eta halaber datuak biométricos (irudia eta ahotsa) parte-hartzaileen, eta eta honi enpresa dira edo eta honi ordezkatzen dute.

  Halaber, ahal du procederse pertsonen irudi eta ahotsaren harrapaketara eta grabaziora gertaera egokietan, jardunaldiak, ikastaroak, mintegiak, parte hartzen dituzte webinar eta elkarrizketak.

 • Los datu bilduta de los parte-hartzaile gertaeretan, jardunaldiak, ikastaroak, mintegiak, webinar eta FREMAPek antolatutako elkarrizketak erabiliko dute parte-hartzaileen kontrolerako beretan eta emateko ezagutzera FREMAP, dokumentazio instituzionalaren bidez, webaren aplikazioak egiten ditu jarduerak eta gizarte-sareak eta halaber, bere kasuan, erakunde ofizialen aurrean ekintza hauen garapena justifikatu edo behar dute hirugarrenak recibirlos legezko betebeharra betez .

 • Gertaeretan parte-hartzaileen los datu pertsonal, jardunaldiak, ikastaroak, mintegiak, webinar eta ospatu bere jardueraren garapenean Mutua elkarrizketak bere hedapenerako beharrezko denboran zehar mantenduko dira dokumentazio instituzionalean, webaren aplikazioak eta gizarte-sareak eta bost urteko epean zehar bere bukaeratik kontatzera edo bitartean ez agindu ekintzak ahal izango zezaten ejercitarse Mutuari erantzukizuna exijitzeko.

 • Bere datuen tratamendurako legezko oinarria bere baimena da, 6.1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera a) Araudiaren (EB) 2016/679, Datu-babesaren Orokorra, eta horregatik bakarrik bere datuen tratamendua burutuko dela si bereziki adierazi duzu bera onartzen du.

 • Ez duzu zure datuak emateko betebeharra. Parte-hartzea gertaera, jardunaldi, ikastaroetan, mintegiak, webinar eta antolatu emateko FREMAP elkarrizketak ezagutzera bere jarduera boluntarioa da.

  Si zu ez du errazten bere datuak eta bereziki tratamendua onartzen du, gertaera, jardunaldi, ikastaroetan, mintegiak, ezin izango du parte hartu webinar eta elkarrizketak saihesteko bere irudi edo ahotsa grabatua izan ahal izan da.

 • Los datu se hedatuko dute, bere kasuan, dokumentazio instituzionalaren bidez, webaren aplikazioak eta gizarte-sareak eta horregatik hirugarren pertsonei komunikatuko zaizkie FREMAPen jardueretan interesa sortutakoak eta halaber behar dute hartzaile haiei recibirlos legezko betebeharra betez .

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Eskubide de sarbide:baieztapena lortzera Eskubidea sobera si FREMAPen, Gizarte Segurantzaren Mutua Kolaboratzailea Nº 61 datu pertsonalak tratatzen ari gara berari conciernen edo ez eta, kasu horretan, beraiei sarbide izate.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuen eramangarritasunaren eskubideenean:Eskubidea jasotzera datu pertsonalak berari incumban egituratutako formatu batean, erabilera arruntaren eta irakurketaren mekanika eta a transmitirlos beste arduradun bati, izan teknikoki posiblea.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: : Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik (esaterako, profilen lanketan) oinarritutako erabakien xede izateari aurka egiteko eskubidea, aipatutako erabakiak juridikoki edo nabarmenki eragin zaitzakeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: : Tratamendua eman izan den baimenean zilegiztatzen bada, horretan atzera egiteko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zugandik, gure ekitaldi, jardunaldi, ikastaro edo mintegi, web-mintegi eta elkarrizketetan izena eman edo parte hartzen duzunean.

Erreklamazioen kudeaketa

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanean posta arruntaz aipatu helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz helbide honetan derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo aipatu helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Kexa edo erreklamazio bat aurkezten baduzu, tratatu egingo ditugu zure identifikaziorako eta harremanerako datuak, izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta arruntaren eta posta elektronikoaren helbidea, telefonoa, sinadura eta egiten duzun kexa edo erreklamazioari dagozkion datuak.

 • Kexa edo erreklamazio hori behar bezala hartu eta kudeatzeko erabiliko dira zure datu pertsonalak.

 • Zure kexa edo erreklamazioa Gizarte Segurantzaren babes-ekintzekin dugun lankidetzari buruzkoa bada, zure datuak osasun asistentzia ematen eta Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren onuradun izateagatik eratorritako prestazioak kudeatzen ditugun bitartean kontserbatuko ditugu; edonola ere, Mutuaren aurka erator daitezkeen ekintzen preskripzio epea iraun bitartean kontserbatuko dira.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure asistentzia- edo administrazio-zentroetan artatzen bazaitugu, legitimaturik gaude 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 9.2.b) eta f) artikuluan ezarritakoaren arabera, datu horien tratamendua beharrezkoa delako gizarte segurantza eta gizarte-babes eremuan betebeharrak betetzeko eta berariazko eskubideak gauzatzeko; halaber, legitimaturik gaude gainerako zure datuak tratatzeko zeren halaxe xedatzen du aipatu Araudiaren 6.1.c) artikuluak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua eta Gizarte Segurantzarekin Mutuen Lankidetza arautzen duen abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua betetzera beharturik gaudelako.

 • Kexa edo erreklamazioa aurkeztean beharturik zaude zure datuak ematera, bestela ezin dugu izapidetu kexa edo erreklamazio hori.

 • Enplegu eta Gizarte Segurantzaren Ministerioari eta Gizarte Segurantza osatzen duten organismo eta erakundeei, erakunde horiekin dugun lankidetza behar bezala burutu ahal izateko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretuak eta Gizarte Segurantzaren Lankidetzako Mutualitateei buruzko abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuan ezarritako araudia betez; horrez gainera, legezko betebehar batek hala agindurik jaso behar duten hartzaileei ere lagako edo jakinaraziko zaizkie.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua eman izan den baimenean zilegiztatzen bada, horretan atzera egiteko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Zeuregandik, gure administrazio- eta asistentzia-zentroetara jo eta zeure kexa edo erreklamazioa aurkezten duzunean.

Kudeaketa telematikoa

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Pozueloko errepidea 61, 28222 Majadahonda (Madril).

  Datuen babeserako ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Berarekin harremanetan jarri behar izanez gero, hemen egin dezakezu: dpd@fremap.es edo aurreko helbidera eskutitza bidaliz, "datuen babeserako ordezkaria" erreferentzia barne hartuz.

 • Zure identifikazio datuak (izen-abizenak, NAN/AIZ/pasaportea, sinadura elektronikoa, Gizarte Segurantzako afiliazio zenbakia), harremanetarako datuak (posta helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono zenbakia), ezaugarri pertsonalak (jaiotze-data, jaioterria, adina, sexua, nazionalitatea), datu profesionalak eta lanbideari buruzko xehetasunak.

 • Jasotako jakinarazpenak, sarbide eskaerak eta FREMAPen jabetzako web-aplikazioen erabilera kudeatzeko eta kontrolatzeko, eta sor litezkeen gorabehera teknikoak konpontzeko.

 • Jakinarazpenari edo eskaerari erantzuteko nahiz gorabehera konpontzeko behar dugun denboran gordeko ditugu datuak, eta, edonola ere, erakundearen aurka abian jar litezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko behar dugun denboran.

 • Zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa dugu, horretarako baimena ematen baitigute Datuak Babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1. artikuluko c) eta f) letrek eta 9.2 artikuluko a) letrak, datu horiek nahitaez tratatu behar baititugu datuak babestearekin zerikusia duten betebeharretarako, zehazki interesdunen eskubideak zaintzearekin lotutakoak, erregelamendu horretako 12. artikulutik 22.era bitartean ezarritakoaren arabera eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoak, bere 12. artikulutik 18.era bitartean adierazitakoaren arabera. Halaber, horien tratamendua beharrezkoa da alderdien interes legitimoei erantzuteko, FREMAPek erabiltzaile interesdunei zerbitzu telematiko azkar eta erraza emateko duen interesa eta Erabiltzaileak jakinarazpen azkar eta seguruak egiteko eta FREMAPek eskainitako zerbitzu borondatezko eta doakoetara sartzeko interesa, kasu.

 • Datuak nahitaez emateko betebeharra duzu; bestela, ezin izango diegu erantzun bidaltzen dizkiguzun jakinarazpenei edo FREMAPen aplikazioetara sartzeko eskaerei, eta sortutako gorabehera teknikoak ere ezingo ditugu konpondu.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Datu pertsonalak ez dira nazioartera transferituko, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.
  • Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.
  • Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Eskubide horiek idatziz erabil ditzakezu; horretarako, erantsi zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia gutunari, eta bidali Datuak Babesteko Ordezkariari, hari buruzko atalean adierazi den harremanetarako helbidera.

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua eman izan den baimenean zilegiztatzen bada, horretan atzera egiteko eskubidea duzu.
  • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.
 • Bidali dizkiguzun jakinarazpenetan edo bete dituzun inprimakietan zerorrek adierazi dituzun datuak besterik ez dira tratatuko.

Segurtasuna eta Bideozaintza

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanean posta arruntaz aipatu helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz helbide honetan derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo aipatu helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Gure administrazio- eta asistentzia-zentroetara jotzen baduzu eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak hartzen baditugu, datu hauek tratatuko ditugu: zure irudia, izena, abizenak, NANa, eta zeure erakunde edo enpresa.

 • Pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko, bideozaintzaz eta bisiten kontrolaz.

 • Zure irudiak bideo-kamerez atzitzen eta grabatzen badira, datuok handik hilabete batera ezabatzen dira, irudiak ezabatuz, salbu eta segurtasun publikoaren arloko arau-hauste edo administrazio urraketa bati, poliziak abian duen ikerketa bati edo zabalik den auzibide edo administrazio prozedura bati lotutakoak badira. Gure instalazioen harreran edo sartzeko kontrolean hartzen bazaizkizu zure datuak, horiek hartzen direnetik hilabete batera ezabatzen dira.

 • Identifikazio datuak tratatzeko zilegitasuna 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.f) artikuluan aurreikusten den interes legitimoan oinarritzen da, zeinak baimena ematen baitu kamera edo bideo-kamera bidez irudiak tratatzeko eta pertsonen, ondasunen, eta instalazioen segurtasuna zaintzeko asmoz sarbide fisikoa kontrolatzeko, horien aurretik ez baitaude zure interesak edo oinarrizko eskubide eta askatasunak.

 • Zure datuak emateko betebeharra duzu pertsonak, ondasunak eta instalazioak zaindu beharra dugulako; ez ematekotan, ezin dugu utzi gure instalazioetara sartzen, segurtasun arrazoiengatik.

 • Segurtasun Indar eta Kidegoak. Epaitegi eta Auzitegietatik, arau-hausteak edo administrazio-urraketak eginez gero, abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoan ezarritakoa betez, zeinak segurtasuneko indarrek eta kidegoek toki publikoetan bideo-kamerak erabiltzea arautzen baitu.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua eman izan den baimenean zilegiztatzen bada, horretan atzera egiteko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Zeuregandik, gure administrazio- eta asistentzia-zentroetan aurkezten zarenean zure irudia grabatzen delako edo harreran edo sarrerako kontrolean datuak hartzen zaizkizulako.

Interesdunaren eskubideak

 • FREMAP, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutualitatea. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (MADRID).
  Datuen babeserako ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean.

  Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, idatzi dpd@fremap.es helbidera, edo bidali gutun bat goian adierazitako helbidera, “Área de Protección de Datos” erreferentzia gehituta.

 • Zure identifikazio datuak (izen-abizenak) eta harremanetarako datuak (posta helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono zenbakia), baita eskubideez baliatzeko eskaeran aipatu dituzun pertsonen identifikazio datuak eta harremanetarako datuak ere.

 • Datuak pertsonalak babesteko dagokizun eskubideaz baliatzeko egin duzun eskaerari erantzuteko. Horri jarraikiz, eskaera erregistratu eta bideratuko dugu, eta behar ditugun komunikazioak egingo, harremanetarako aukeratutako moduaren arabera.

  Horrez gain, behar izanez gero, eskubideaz baliatzeko eskaera bat egin duzula Kontrol Agintaritzaren aurrean egiaztatu ahal izateko erabiliko ditugu zure datuak.

 • Eskaerari erantzuteko behar dugun denboran gordeko ditugu datuak, eta, kasu guztietan, erakundearen aurka abian jar litezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko behar dugun denboran.

 • Legitimazioa dugu zure datu pertsonalak tratatzeko, horretarako baimena ematen baitigu 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1.c artikuluak (2016/679 Erregelamendu Orokorra), datu horiek nahitaez tratatu behar baititugu datuak babestearekin erlazionatutako betebeharrak betetzeko; hain zuzen ere, interesdunen eskubideak zaintzearekin erlazionatutakoak, Erregelamendu horretako 12. artikulutik 22.era bitartean ezarritakoaren arabera eta 3/2018 Lege Organikoak, abenduaren 5ekoak, Datu Pertsonalak Babestekoak eta eskubide digitalak bermatzekoak, 12. artikulutik 18.era bitartean adierazitakoaren arabera.

 • Zure datuak emateko betebeharra duzu, bestela ezin izango geniokeelako eskubideaz baliatzeko egin duzun eskaerari erantzun.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Ildo horretan, zure datuak hauei laga ahal izango zaizkie: kontrol agintaritzari (Datuak Babesteko Espainiako Bulegoa), mutualitateko zuzendaritza eta babes organoari, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioari, haren menpeko organoei, epaitegi eta auzitegiei (prozesu judizialetarako edo prozesu administratiboetarako), segurtasun indar eta kidegoei (arau-hauste zibil, penal edo administratiborik bada) (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1.c artikulua).

  Ere ez datu pertsonalen nazioarteko transferentziak, egingo dira legezko betebeharra izan ezik.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagokizkizun datu pertsonalak formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikokoan jasotzeko eskubidea eta datu horiek beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik (esaterako, profilen lanketan) oinarritutako erabakien xede izateari aurka egiteko eskubidea, aipatutako erabakiak juridikoki edo nabarmenki eragin zaitzakeenean.

  Idatziz erabil ditzakezu eskubideak; horretarako, erantsi zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia gutunari, eta bidal iezaiozu datuen babeserako ordezkariari, hari buruzko atalean adierazitako harremanetarako helbidera.

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduaren legitimazioa baimenean oinarritzen bada, baimenean atzera egiteko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Zerorrena, idatziz eskatzen diguzunean datu pertsonalak babestearekin erlazionatutako eskubide batez baliatu nahi duzula (datuak kontsultatzekoa, ezabatzekoa edo aurkaratzekoa, datuen tratamendua mugatzekoa, datuak eramatekoa, eta erabaki indibidual automatizatuen xede ez izatekoa).

Segurtasun Arrakalen kudeaketa

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanean posta arruntaz aipatu helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz helbide honetan derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Berarekin harremanetan jarri nahi baduzu, hurrengoaren bitartez egin dezakezu dpd@fremap.es edo aipatu helbidera gutun bat bidaliz, "Datuak Babesteko Ordezkaria" erreferentzia jarrita.

 • Hautematen den segurtasun gorabehera kudeatzeko, datu hauek tratatuko dira: identifikazio datuak, izena, abizenak, NAN/AIZ, harremanerako datuak, helbidea, telefonoa, laneko posta elektronikoaren helbidea, eta datu profesionalak edo laneko datuak, enpresan betetzen duzun lanpostua edo kargua, kasu.

 • Erakundean gerta daitezkeen segurtasun-urraketak kudeatzeko.

 • Zure datuak hautemandako gorabehera kudeatzeko behar den denboran kontserbatuko dira; nolanahi ere, Mutuaren aurka jar daitezkeen ekintzen preskripzio-epeetan kontserbatuko dira.

 • Tratamendua beharrezkoa delako Mutuaren legezko betebeharrak burutzeko (2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.c) artikulua).

 • Gorabehera hori konpontzeko behar den informazioa emateko betebeharra duzu, bestela ezingo litzateke behar bezala konpondu ez eta legeak Mutuari ezartzen dizkion betebeharrak burutu.

 • Datuak Babesteko Espainiako Agentziari (DBEA) jakinarazi ahalko dira zure datuak, horiek babesteko araudiak ezartzen dituen legezko betebeharrei jarraituz, eta, segurtasun gorabeherak arrisku handia ekarri iizan balu hirugarrenen eskubide eta askatasunentzat, interesdunei gorabeheraren eta horri buruzko informazioaren berri emango zaie.

  Segurtasun Indar eta Kidegoak. Auzitegi eta Epaitegiei, arau-hauste penala edo administrazio-urraketa eginez gero.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.KO MUTUA KOLABORATZAILEAN, zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari al diren edo ez baieztatzeko eskubidea; eta, hala bada, datu horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.

  Ezabatzeko eskubidea: Datuak ezabatuak edo suntsituak izan daitezela eskatzeko eskubidea, honako kasu hauetan: datuak legez kontra tratatzeagatik, tratamendua edo datuen bilketa bultzatu zuen helburua desagertzeagatik, baimenean atzera egiteagatik edo tratatzearen aurka azaltzeagatik, edo lege betebehar bat burutzeko suntsitu behar izateagatik.

  Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik datu pertsonalak tratatzeari uko egiteko eskubidea, tratamendua interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten zilegizko interes batean oinarrituta dagoenean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, zuzenak ez direlako, tratamendua zilegia ez delako, tratamenduaren helbururako datu pertsonalak jada beharrezkoak ez liratekeelako, edo datuak tratatuak izatearen kontra egiteko eskubidea egikaritu izan delako.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zure ardurakoak diren datu pertsonalak egituratutako formatu batean, erabilera arruntekoa dena eta irakurketa mekanikoa duena, jasotzeko eskubidea, eta baita beste arduradun bati igortzeko ere, teknikoki egingarria bada.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Soilik datu pertsonalen tratamendu automatizatuan, soslaiak egitea barne duenean, oinarritutako erabakien helburu izatearen aurka egiteko eskubidea, erabaki horrek juridikoki edo esanguratsuki eragin diezaiokezunean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua eman izan den baimenean zilegiztatzen bada, horretan atzera egiteko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu betiere, eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere baduzu.

 • Zeuregandik nahiz lan egiten duzun edo lankidetzan aritzen zaren enpresa edo erakundetik, eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorretik.

Komunikazio-kanala eta Salaketa

 • FREMAP, Mutua Kolaboratzailea Gizarte Segurantzarekin nº 61, helbide sozialarekin Carretera de Pozuelo nº 61etan , 28222, Majadahonda (MADRID).

  Datu-babesaren Delegatua gure erakundean bere pribatutasuna babesteko pertsona arduraduna da. Berarekin harremanetan jarri behar izanez gero, hemen egin dezakezu: dpd@fremap.es, edo aurreko helbidera bidalitako eskutitzaren bidez, barne hartzen Datu-babesaren ”Arlo erreferentzia “.

 • Identifikazioaren bere datuak (izena eta abizenak) eta kontaktua (posta-helbide edo elektronika eta telefonoa) eta halaber pertsonen identifikazio eta kontaktuaren datuak lotu lanbidearen salaketan eta xehetasunetan aipatu.

 • Arrisku posibleen jasotako salaketak kudeatzeko edo Katalogoaren ez betetzeak FREMAPen Debekatutako Portaeren , Prebentziozko planaren eremuan inplementatuta Delituzko Egozteen FREMAPek. Honen arabera, bere datuak komunikazioak eta salaketak izapidetzeko tratatuko dira jaso Komunikazio-kanalean eta Salaketan eta aperturar bere kasuan, ikerketaren dagokion espedientea.

 • Datuak Komunikazio-kanal eta Salaketaren sisteman mantenduko dira bakarrik erabakitzeko nahitaezko denboran zehar hasteko jatorriaren inguruan gertaeren inguruko ikerketa bat salatutakoak. Dena den, datuen sarreratik pasatuta hiru hilabete Komunikazio-kanal eta Salaketaren sistemaren bere kentzea burutuko da. Izatekotan beharrezkoa ikerketarekin jarraitzeko bere kontserbazioa edo erantzukizun posibleak zehazteko eta arreta jarri erreklamazioaren prozesuak 3tik 2. Orrialdea aurkeztu ahal izango zezaten erakundearen aurka, ingurune desberdin batean tratatuko dira Betetze Arauemailearen Batzordeak, organoa a ikerketa esku dago.

 • Bere datu pertsonalak tratatzeko legitimatutakoak gaude gara zeren eta aukera ematen du 6.1. artikulua c) Araudiaren (EB) 2016/679, Datu-babes Pertsonalen Orokorra, betetzerako bere tratamendua beharrezkoa izatean prebentzio penala eremuan obligazioen, 31. artikuluan aurreikusitakoaren arabera azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoko bisa , Kode Penalaren, ebakuntza egindako erreformaren ostean por LO 1/2015.

 • El ezagutza de bere datu pertsonalek salatutako gertaeren ikerketa errazten du, dena den zu ez dauka bere datuak errazteko betebeharra.

 • Datuak ez zaizkie komunikatuko hirugarrenei izan ezik behar izan legezko betebehar bat betetzeko kasu haietan. Honela bere datuak ahal izango dute cederse Zuzendaritza-organoari eta Mutuaren Tutoretza, Gizarte Segurantza eta Lanbide Ministerioa, bere Organoetara saltzaileak, Epaitegi eta Epaimahaietara eskakizunera edo epailearen prozesuen defentsan edo administratiboak eta Segurtasun Indar Eta Kidegoetara arau-hauste kasuan zibilak, penalak edo administratiboak (6.1. artikulua.c) eta f) Araudiaren (EB) 2016/Datu-babesaren 679 Orokor.

  Ere ez datu pertsonalen nazioarteko transferentziak, egingo dira legezko betebeharra izan ezik.

  • Sarrera izateko eskubidea: Eskubide a lortu baieztapen sobera si FREMAPen, GIZARTE SEGURANTZAREN MUTUA KOLABORATZAILEA Nº 61 datu pertsonalak tratatzen ari gara berari conciernen edo ez eta, kasu horretan , beraiei sarbide izate.
  • Zuzentzeko eskubidea: Bere datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzera eskubideena kasuan izan okerrak.
  • Ezabatzeko eskubidea: Bere datuak ezabatuak izan eskatzera eskubideeneneanean edo datuen tratamendu legez kanpokoak kenduta, helburuaren desagertzeak tratamendua eragin zuen edo jasotakoa, bere baimena baliogabetzen du edo kontra jartzen da a tratatu edo behar dute suprimirse legezko betebehar bat betez .
  • Aurka egiteko eskubidea: Eskubidea a oponerse noiznahi lotutako arrazoiek bere egoera partikularrarekin, a datu pertsonalak berari conciernan izan interes publiko batean oinarritutako tratamendu baten objektua edo tratamenduaren arduradunaren interes legitimo batean edo hirugarren baten .
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Bere datuen tratamenduaren muga lortzera baeskubidea, bere doitasuna aurka egiten badu, tratamendua legez kanpokoa da, si jada ez babehar izango tratamenduaren helburuetarako datu pertsonalak edo datuen tratamendura oposaketaren bere eskubidea landu du.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Eskubidea jasotzera datu pertsonalak berari incumban egituratutako formatu batean , erabilera arruntaren eta irakurketaren mekanika eta a transmitirlos beste arduradun bati, izanean teknikoki posiblea.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Eskubideenean oponerse objektua izatera oinarritutako erabakien bakarrik datu pertsonalen automatizatutako tratamenduan, profilen lanketa barne, erabaki hau ahal du afectarle juridikoa edo esanguratsuki.

  Ahal jardun hauek eskubideak, kopiarekin batera idatziz dokumentu baten egiaztatu zure nortasuna, Datu-babesaren Delegatuaren aurrean kontaktuaren eta bere datuak gaian barne hartu dugu sobera irudi hau.

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Kasuan zein el tratamendu izan bere legitimazioa baimenean, dauka a revocarlo.
  • Erreklamazio bat aurkezteko: Delegatuaren aurrean dena den joan ahal da Datu-babesaren, gainera Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkeztera eskubidea dauka Datu-babesaren .
 • Zu zeuaren cuando guri salaketa bidaltzean komunikatzen ditu. Ere ahal etorri de hirugarrenek adierazitako salaketa cuando berari aipatu bereziki.

ASAL-CoV-2 birusaren prebentzioa eta kontrola

 • FREMAP, Mutua Kolaboratzailea Gizarte Segurantzarekin nº 61, helbide sozialarekin Carretera de Pozuelo nº 61etan , 28222, Majadahonda (MADRID).

  Datu-babesaren Delegatua gure erakundean bere pribatutasuna babesteko pertsona arduraduna da. Berarekin harremanetan jarri behar izanez gero, hemen egin dezakezu: dpd@fremap.es, edo aurreko helbidera bidalitako eskutitzaren bidez, barne hartzen Datu-babesaren ”Arlo erreferentzia “.

 • Zure identifikazio- (izena eta abizenak) eta osasun-datuak (gorputz-tenperatura, ASAL-CoV-2 birusaren infekzioaren sintoma izan daitezkeen gaixotasunak edo nahasmenduak eta emaitza serologikoak edo agindu zaizkizun edo eman dituzun frogen emaitzak edo gaixotasuna harrapatu duzula eta kutsakortasun epealdian zaudela zehaztea ahalbidetzen dutenak).

 • ASAL-CoV-2 birusaren infekzioaren prebentzio eta kontrolerako, Osasun Autoritateen gomendioen arabera; Zentroan bere funtzioak garatzen edo zerbitzuak ematen dituzten pertsonen osasunaren babesa; Eta laneko arriskuen prebentziorako betebeharren betetzea.

 • Jasotako datuak erregistratu egingo dira Historia klinikoan eta mantendu egingo dira modu mugagabean bertan, kontuan hartuz Historiaren laguntza helburua.

 • Legitimazioa dugu zure datu pertsonalak tratatzeko, horretarako baimena ematen baitigu Datu pertsonalen babeserako orokorra den 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1 e) artikuluak, beharrezkoa izanik horien tratamendua osasun publikoko interes orokorrak betetzeko, aipatutako Erregelamenduaren 9.2 h) artikuluari dagokionez.

  Mutuan zerbitzuak ematen badituzu, tratamendua beharrezkoa da langileen segurtasunarekin eta osasunarekin erlazionatutako betebeharrak betetzeko, eta zure datuen tratamendua legitimatuta dago Datu pertsonalen babeserako orokorra den 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1 c) eta 9.2 b) artikuluetan.

 • Zure osasun-egoeraren ezagutza beharrezkoa da ASAL-CoV-2 infekzioaren prebentziorako eta kontrolerako neurri egokiak hartzeko, eta horregatik eman behar duzu zure egoera klinikoa ezagutzea ahalbidetuko duen informazioa, pandemiaren prebentzioan eta kontrolean lagunduz.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Zentzu horretan, zure datuak lagatu ahal izango zaizkie Osasun zerbitzu publikoei eta osasun-autoritateei eta laneko arriskuen prebentzioan erantzukizunak dituzten zerbitzuei.

  Datu pertsonalak ez dira nazioartera transferituko, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.
  • Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.
  • Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Eskubide horiek idatziz erabil ditzakezu; horretarako, erantsi zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia gutunari, eta bidali Datuak Babesteko Ordezkariari, hari buruzko atalean adierazi den harremanetarako helbidera.

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua eman izan den baimenean zilegiztatzen bada, horretan atzera egiteko eskubidea duzu.
  • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.
 • Zu zeuaren cuando guri telefono bidez komunikatzen ditu edo al personarse FREMAPen zentro batean.

COVID-19aren txertaketa

 • Osasun Ministerioa da zure datuen tratamenduaren arduraduna (www.mscbs.go.es). FREMAPek, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutualitateak, bere egoitza soziala Pozueloko errepidea 61, 28222, Majadahonda (MADRIL) izanik, zure datuak tratatuko ditu tratamenduaren arduradun gisa.

  Datuen babeserako FREMAPeko ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, posta bidez egin dezakezu dpd@fremap.esedo aurreko helbidera eskutitz bat bidaliz, "Datuen babeserako arloa" erreferentzia erabiliz.

 • Identifikazio-datuak (izena, abizenak eta NANa), harremanetarako datuak (posta-helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono-zenbakia), osasun-datuak (txertaketaren ekintza eta data eta txertatu ostean izandako kontrako ondorio posibleak).

 • Arduradunak (Osasun Ministerioa) tratatuko ditu zure datuak COVID-19aren aurkako farmakoa injektatu ahal izateko, horretarako osasunaren zerbitzu publikoekin kolaboratuz Koronabirusaren aurkako Espainiako txertaketa kanpainan. Horren arabera, zure datuak tratatu egingo dira Mutuara elkartutako enpresako langilea edo horretara atxikitako langile autonomoa zarela egiaztatzeko eta txertaketa burutu ahal izateko, eta horretaz gain, kontrako erreakzio posibleen jarraipena egiteko, egoera horiek erregistratuz, ondoren osasun-autoritate eskudunei jakinarazteko.

 • Behar-beharrezkoa den denboran zure datuak mantenduko dira osasun-autoritateek Mutuaren esku utzitako osasun-laguntza burutu dezan, eta aipatutako helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizun posibleak zehazteko.

 • Zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa dugu, funtsezkoa eta interes publikokoa den misioa burutzeko beharrezkoa delako osasun publikoaren arloan (datu pertsonalen babeserako orokorra den 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1 c) eta 9.2 g) artikuluak), kontuan izanik bizi dugun pandemia egoera. COVID-19aren Espainiako txertaketaren helburu orokorra gaixotasun honek sortutako erikortasuna eta hilkortasuna murriztea da, talde ahulenak babestuz COVID-19aren aurkako txertaketaren bitartez.

 • Txertaketa borondatezkoa da, ez daukazu obligaziorik zure datuak emateko. Ez badizkiguzu zure datuak ematen ezingo dugu egiaztatu FREMAPek babestutako kolektiboko kide zaren eta ezingo dugu burutu COVID-19aren aurkako txertaketa.

 • Osasun Ministerioaren menpekoak diren Osasun-kontseilu autonomikoei jakinaraziko zaizkie zure datuak, kontseiluek gaitutako sistema informatikoan erregistratuz txertaketari dagokion informazioa eta, behar den kasuan, jakinarazten dituzun kontrako erreakzioak. Ez da egingo datu pertsonalen beste jakinarazpenik, ezta nazioarteko transferentziarik ere, legezko betebeharra den kasuetan izan ezik.

 • Tratamenduaren arduradunaren aurrean erabili behar dira datuen babeserako eskubideak, hau da, Osasun Ministerioaren aurrean, eta hori izango da osasun-krisia amaitu arte datuak biltzeko organo eskuduna. Jarri harremanetan Osasun Ministerioarekin hurrengo eskubideak erabiltzeko:

  • Sarrera izateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko baieztapena eskuratzeko eskubidea, eta hala bada, horiek atzitzekoa.
  • Zuzentzeko eskubidea: Datuak zuzenak ez izanik horiek alda edo zuzen daitezela eskatzeko eskubidea.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.
  • Aurka egiteko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak tratamenduaren objektu izateari noiznahi aurka egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin erlazionatutako arrazoiak direla eta.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Eskubide horiek erabil ditzakezu, Osasun Ministerioak argitaratutako formularioa osatuz, bere web-orrian aurkituko duzu

  Bestela, aurrez aurre eska dezakezu, Osasun Ministerioaren aurrez aurreko arreta-bulegoen bitartez

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.
 • Gure zentroetan zure datuak ematen dizkiguzunean, FREMAPi edo elkartutako enpresa enplegatzailearen edo langilearen edo atxikitutako autonomoaren enpresari zerbitzuak ematen dizkion aholkularitzaren datuak bilduko dira, eta baita Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarenak eta Gizarte Segurantzaren gainerako erakundeenak ere, esleitutako legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak Mutuari ematen zaizkionean.

Prebentzio kanala

PDF dokumentuei buruzko informazioa: PDF fitxategiak behar bezala ikusi ahal izateko, Acrobat Reader programa instalatuta izan behar da Acrobat Reader Esteka hau leiho berri batean irekiko da Adobe-rena.