Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Datuak babesteko politika eta pribatutasun-politika

​​​​Datuak babesteko politika

Irudi apaingarria, FREMAP artxibagailuak

FREMAPek bere kudeaketa-ereduarekin jarraitzeko eta hobetzeko konpromisoa du bere Helburuari, Misioari, Ikuskerari eta Balioei jarraituz, zeinaren gakoak zerbitzuaren bikaintasuna eta kudeaketaren bikaintasuna diren, egungo indarreko lege esparruaren barruan.

Politika honek FREMAPen jarduera gidatzen duten printzipioak ezartzen ditu, eta datu pertsonalak babesteari buruz erakundean bete behar den esparrua jasotzen du.

Politika honen xedea da Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Araudi Orokorra betetzen dela bermatzea, eta baita estatuko Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoa eta aplikagarria den gainerako legeria ere. Datuak Babesteko Politikak, bereziki, FREMAPekin harremana duten pertsona fisiko guztiek euren datuak babesteko duten eskubidea bermatzea du xede, erakundearen jarduerarako beharrezkoak diren datu pertsonalen tratamenduan euren ohorea eta intimitatea gorderik izateko duten eskubidea errespetatzea ziurtatuz.

Datuen babeserako politikaren aplikazio eremua eta irismena

Politika hau, FREMAPen zerbitzuak emateko kontratu edo lankidetza hitzarmen bidez zerbitzuak ematen dituzten pertsona guztiei hala nola erakundekoak izan gabe horrekin harremana duten kanpoko guztiei aplikatzen da, erakundearen prozesu eta baliabide guztietan.

Jarduketa printzipioak

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko Printzipioak.

 • Zilegitasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa. Datu pertsonalen tratamendua leiala, legitimoa eta bidezkoa izango da, aplikagarria zaion legeriarekin bat etorriz, eta interesdunei jakinaraziko zaizkie euren datuen tratamenduaren gaineko gorabeherak. Aplikagarria den legeriak hala behartzen duen kasuetan, interesdunen baimena lortu beharko da euren datuak tratatzen hasi aurretik.
 • Helburuaren mugatze printzipioa. Datu pertsonalak helburu, zehatz, ageriko eta zilegietarako jasoko dira, eta gerora ere ez dira helburu horiekin bat ez datozen beste zerbaiterako erabiliko.
 • Datuen minimizazioaren printzipioa. Tratatuko diren datu pertsonalak, zehazki, biltzen edo tratatzen diren helbururako eta helburu horren egokierarako behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Doitasunaren printzipioa. Datu pertsonalak zehatzak izan beharko dute eta eguneratuta egon beharko dute. Horrela ezean, ezabatu edo zuzendu egin beharko dira.
 • Iraupen epearen mugatze printzipioa. Datu pertsonalak ez dira gordeko tratatzen diren helburua betetzeko behar den epeaz harago, legeak horiek kontserbatzeko aurreikusten duen kasuetan izan ezik.
 • Zintzotasun eta konfidentzialtasun printzipioa. Datu pertsonalen segurtasuna era egokian bermatzeko moduan tratatuko da, eta neurri tekniko eta antolakuntzazkoak hartuko dira baimendu gabeko edo legez kanpoko tratamendutik babesteko eta datuak galtzea, suntsitzea eta ustekabean kaltetzea saihesteko. Halaber, FREMAPek biltzen eta tratatzen dituen datuak konfidentzialtasun eta isilpekotasun handienaz kontserbatuko dira, eta ez dira jasotzean ezarritako helburuetarako ez diren beste zerbaiterako erabiliko, ez eta hirugarrenei jakinaraziko edo lagako aplikagarria den legeriak onartzen duen kasuan.

Datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa.

FREMAPek honako inguruabar hauetako bat ematen denean baino ez ditu tratatuko datu pertsonalak:

 • Interesatuak helburu espezifikoetarako bere baimena eman izana.
 • Interesduna parte den kontratu bat egikaritzeko edo interesdunak hala eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa denean.
 • Tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar bat betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa denean interesatuaren edo beste pertsona fisiko baten ezinbesteko interesak babesteko.
 • Interes publiko bat betetzeko edo esleitutako aginte publikoen egikaritzan misio bat betzeko beharrezkoa denean.
 • FREMAPek edo hirugarren batek legezko interes bat betzetzeko beharrezkoa denean, betiere ez badira gailentzen interesdunaren oinarrizko interesak edo eskubide eta askatasunak.

Interesatuaren adostasuna.

FREMAPek egin beharreko datu pertsonalen tratamendua interesdunaren baimenean oinarritzen bada, baimen hori dagozkion izaera pertsonaleko datuak tratatzea bere borondatez, libre eta zehatz-mehatz jakinaren gainean egonez onartzen duela gargi azalduko duen ekintza argi batean adierazita egongo da, eta idatziz -bitarteko elektronikoez ere izan daiteke- edo hitzez jasoko da. Baimen hori helburu bererako edo helburu beretarako burututako jarduera guztietarako eman behar da. Baimenak helburu bat baino gehiago badu, horietako guztietarako eman behar da. FREMAPi dagokio interesdunak baimena eman zuela azaltzea, Zuzenbidean onargarri den edozein frogabidez. Interesdunak eskubidea izango du baimen hori edozein unetan kentzeko.

Tratamenduak kategoria bereziko datuei eregiten dienean, zehazki osasunari buruzkoei eta datu genetiko eta biometrikoei, interesdunaren berariazko baimena egon behar du, erasandakoak sinatutako idatzizko adierazpen baten bitartezkoa.

Interesdunen eskubideak.

Gardentasuna interesatuei emandako informazio eta komunikazioan. Datu pertsonalen tratamenduan garden jokatuko da interesdunarekin, eta modu zehatz, garden, ulergarri eta errazean emango zaio bere datuen tratamenduari buruzko informazioa, hizkera argi eta erraza erabilita. Interesdun baten datu pertsonalak jasotzen direnean, une horretan FREMAPek honako informazio hau emango dio:

 • FREMAPen nortasuna tratamenduaren arduradun gisa eta harremanetarako datuak.
 • Datuen babeserako ordezkariaren harremanetarako datuak.
 • Datuen tratamenduaren helburuak.
 • Tratamenduaren oinarri juridikoa.
 • Datuen hartzaileak.
 • Pertsona interesatuen eskubideak.

Datuak interesdunak berak emandakoak ez direnean, legezko lagapenen batetik edo iturri publikoetatik jasotakoak direlako, FREMAPek aipatu inguruabar horien eta datuen jatorriaren berri emango dio interesdunari.

Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramateko, tratamendua mugatzeko eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izateko eskubideak. Interesdunek euren eskubideak gauza ditzaten lagunduko du FREMAPek, eta horien gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren barne prozedurak ezarriko ditu horretarako.

 • Datuak babesteko araudiak eskubide batzuk ematen dizkizu, eta horiek erabil ditzakezu tratatzen diren zuri buruzko datuei dagokienez.

  Haietakoa informatzen zaitugu eta prozeduraren behar duzuna egin bere ariketarako FREMAPen:

  Datuen Babeserako Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap.es helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako Ordezkaria” erreferentzia gehituta.

  • Sarrera izateko eskubidea: Baieztapena lortzeko eskubidea FREMAP GIZARTE-SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUAn axola zaizkizun datu pertsonalak tratatzen ari ote garen edo ez jakiteko, eta hala bada, horietara sartu ahal izateko eskubidea.

  • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  • Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren edo baliozko nortasun agiriaren kopia,
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Pozueloko errepidea, 61, Majadahonda 28220 – Madril.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  • Posta arrunta: Pozueloko errepidea, 61, Majadahonda 28220 – Madril.
  • Helbide elektronikoa: dpd@fremap.es

  Gainera, eskubidea duzu:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  • Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

Hirugarrenen datuen tratamendua.

FREMAPen erantzukizunekoak diren datu pertsonaletara sartuko den edo sar daiteken edozein zerbitzu-emaile kontratatu aurretik nahiz kontratuaren indarraldian zehar, beharrezko neurriak hartu beharko dira arduradun horren aldetik datuen tratamendua araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera burutuko dela bermatzeko, eta kontratu batean geratuko da hori jasota. Kontratu horretan jasoko dira aipatu araudi aplikagarriak arduradunari ezartzen dizkion betebeharrak.

Segurtasun arrakalak edo datu pertsonalen galtzea.

FREMAPek jakiten badu datu pertsonalak suntsitzea, datuak galtzea edo ustekabean edo legez kanpo hondatzea dakarten gorabehera bat gertatu dela, edota baimenik izan gabe datu horiek jakinarazteak edo atzitzeak arrisku handia badakar interesdunen eskubide eta askatasunentzat, lehenbailehen eta, ahal bada, gehienez ere 72 orduren buruan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari jakinaraziko dio datu pertsonalen segurtasuna urratu izana. Jakinaraztetik salbuetsiko dira datu pertsonalen urraketa horrek nekez lekarkeenean arriskua pertsona fiskoen eskubide eta askatasunentzat. Urraketa horren berri ezin bada eman 72 orduren buruan, atzerapenaren arrazoiak azalduko dira, eta informazioa fasez fase ere eman daiteke, behar ez den atzerapenik egon ez dadin.

Halaber, segurtasunaren urraketak arrisku handia badakar interesdunen eskubide eta askatasunentzat, FREMAPek interesdun bakoitzari jakinaraziko dio, behar ez den atzerapenik gabe, euren datu pertsonalen segurtasuna urratu izana, eta behar diren neurriak hartzeko aukera emango die.

Gorabehera horiek agiri bidez jasota geratuko dira eta interesdunentzat balizko ondorio kaltegarriak konpontzeko edo arintzeko neurriak hartuko dira, horretako ezarrita diren barne protokoloei jarraituz.

Prebentzioa eta kontrola

Erantzukizun proaktiboa.

FREMAPek tratamenduko jardueren Erregistro bat eramango du, jardueran burutzen dituen datuen tratamendu bakoitzaren informazio xehatua jasoko dutelarik. Jardueren Erregistroa etengabe eguneratuko da

Horrez gainera, FREMAPek erakundearen arrisku maila aztertuko duen Ebaluazio bat egingo du, aplikatu beharko diren neurri tekniko eta antolakuntzazkoak zehazte aldera, betiere pribatutasuna bermatzea hobetsita, diseinutik bertatik. Egindako arrisku azterketatik ondorioztatzen bada tratamendu mota batek arrisku handia dakarrela pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat, datu pertsonalak babeste kontuan tratamenduek duten inpaktuaren ebaluazio bat burutuko du FREMAPek tratamendua egin aurretik. FREMAP berrikusten joango da tratamenduei egindako inpaktu-ebaluazioarekin bat izaten jarraitzen duten eta, edonola ere, tratamenduaren arriskua aldatzen den bakoitzean berrikusiko du.

Gainera, FREMAPek derrigorrez bete beharreko datu pertsonalen babeseko formakuntza ekintzak egingo ditu datu pertsonalen tratamenduko eragiketetan parte hartzen duten langile guztientzat.

Era berean, FREMAPek datu pertsonaleko tratamenduen eragiketetan parte hartzen duten langile guztiei konfidentzialtasunarekiko betebeharrak jakinaraziko dizkie informazioaren tratamenduan. Zerbitzuak emateko nahitaezko baldintza izango da konfidentzialtasun konpromiso bat sinatzea.

Datuak Babesteko Ordezkariaren eginkizunak.

Datuak Babesteko Ordezkaria izango da Politika honetan ezarritakoa kontrolatzeko eta gainbegiratzeko arduraduna, eta legez aurreikusitako eginkizunak esleituko zaizkio:

 • a) FREMAPi edo tratamenduaren arduradunari eta tratamendua egiten duten langileei jakinarazi eta aholkatu Araudi honetan eta Europako Batasuneko edo kide diren estatuetako datuak babesteko bestelako xedapenetan ezarritakoaren arabera dagozkien betebeharrez.
 • b) Datuak Babesteko Araudi Orokor honetan, Europako Batasuneko edo kide diren estatuetako datuak babesteko beste xedapenetan eta datuak babesteari buruzko politiketan ezarritakoa betetzen dela gainbegiratzea, erantzukizunak egoztea, tratamenduan parte hartzen duen langileak kontzientziatzea nahiz trebatzea, dagozkion auditoriak barne.
 • c) Datuak babestearen gaineko inpaktuaren ebaluazioari buruz eskatzen zaion aholkularitza ematea, eta hori aplikatzen dela gainbegiratzea.
 • d) Datuen babeserako Espainiako agentziarekin lan egitea.
 • e) Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren harreman gune izatea tratamenduari buruzko kontu guztietarako, datuak tratatzen hasi aurretiko kontsulta barne, eta beste edozein gairi buruz kontsultak egitea, hala badagokio.

Datuak Babesteko Ordezkariak bere eginkizunak burutzerakoan behar bezalako arreta jarriko die tratamenduko operazioek dituzten arriskuei, izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan harturik.

Inplementazioa eta hedapena

Datuak Babesteko Politika langile guztiek ezagutu behar dute, eta baita FREMAPekin lankidetzan aritzen direnek ere. Erakunde osoari eman behar zaio horren berri, eta langile guztiek eta gainerako interesdunek eskuragarri dituzten bitartekoetan egongo dira.

Ulertzera ematen da Politika hau gaurko egunetik ezartzen eta mantentzen dela, eta Zuzendaritzaren konpromisoa osoa duela.

Majadahonda, 2018ko maiatzaren 22a

Informazio-oharrak

Hirugarrenen datu pertsonalen tratamendua

FREMAPi hirugarrenen datu pertsonalak jakinarazten badizkiozu, komunikazioaren helburua edozein dela ere, honen bidez jakinarazten dizugu behartuta zaudela hirugarren horri komunikazioaren xedeari eta hura justifikatzen duen legitimazioari buruzko informazioa ematera, FREMAP Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen Mutua izanik jakinarazpenaren hartzaile.

Emandako datu pertsonalak egokiak eta bidezkoak izan beharko dira, eta ez dira gehiegizkoak izango, Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrak eskatzen duenaren arabera, eta zu izango zara jakinarazten dituzun datu pertsonalak zuzenak izatearen eta datu horiek behar bezala eguneratuta egotearen erantzule; FREMAP salbuetsita geratuko da eragindakoei informazioa emateko betebeharretik, aipatutako Erregelamenduaren 14.5 a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Era berean, jakinarazten da FREMAP salbuetsita dagoela jakinarazteko betebeharretik, Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 14.1 artikuluaren arabera, Mutuak jasotako datu pertsonalak estatistika-helburuetarako erabiliko diren kasuetan eta, inguruabarrak direla-eta, ezinezkoa denean tratamenduari buruzko informazioa eragiten dien bakoitzari jakinaraztea edo jakinarazteak neurriz kanpoko ahalegina eskatzen duenean, 14.5 b) artikuluaren babesean.


Pribatutasun politika

Ondoren, FREMAP errazten dio bere datu pertsonalen tratamenduaren inguruko informazio zabala.

Prestazioak eta osasun-laguntza

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo 61, 28222 Majadahonda (Madril). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuen Babeserako Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap.es helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako Ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak (izena, abizenak, NAN/AIZ/pasaportea, posta-helbidea eta helbide elektronikoa, Gizarte Segurantzako zenbakia, interesdunaren, bere senideen edo ordezkarien telefono-zenbakia, sinadura eta irudia);
  • Ezaugarri pertsonalak (jaioteguna, adina, familia, sexua eta herritartasuna);
  • Datu profesionalak eta enpleguaren xehetasunak (lanbidea, lantokia, postua eta kategoria profesionala);
  • Datu ekonomikoak eta aseguru-datuak (banku-, soldata-, subsidio-datuak, Gizarte Segurantzako alta, eta aseguru-enpresari dagozkion datuak);
  • Primerako datu berezia (osasunaren datuak);
  • Beharrezko beste datu batzuk Mutuen eskuduntzako Gizarte Segurantzako prestazioak jasotzeko eskubidea baliozkotzeko, eta prebentzio-jarduketa osoa garatzeko:
   • Gertaeraren modua eta bere lan-izaera ezagutzea ahalbidetzen duen lan-istripuari buruzko informazioa (istripuaren partea, lan-ordutegia, ibilbidea -misioko istripuen kasuan-, egindako funtzioak, lan-kontratua, Langileen izen-zerrenda eta kotizazioaren likidazio-ordainagiria, eta osasun-laguntzaren ordua).
   • Eragin diezazukeen gaixotasun profesionalari eta bere kalifikazio zuzena eskuratzea ahalbidetzeari buruzko informazioa (lanpostuan substantzia edo agente zehatzen -arrisku-faktorea- presentziari buruzko informazioa).

  Gizarte Segurantzako onuraduna ez bazara eta gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu:

  • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak (izena, abizenak, NAN/AIZ/pasaportea, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia, sinadura eta irudia);
  • Ezaugarri pertsonalak (adina, sexua eta familia);
  • Gizarte Segurantzan seguru eta altaren datuak.
  • Primerako datu berezia (osasunaren datuak)
 • Gizarte Segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara, zure datuak tratatuko dira:

  a) Gizarte Segurantzako prestazioak kudeatzeko.

  • Gizarte Segurantzarekin batera babesa emateko, zeregin hauetan: osasun laguntza; kontingentzia profesionalengatiko prestazio ekonomikoen kudeaketa; prebentzio jarduera; osatze profesionala hala behar denean eta kontingentzia arruntetik eta lanekoak ez diren istriputik eratorritako aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoak. Aldi baterako ezintasuna egoera hauen ondorioz izango da: arriskua haurdunaldian edo edoskitze naturalean, norbere konturako langileek jarduera uztea, edota minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adin txikikoak zaintzea

   Kudeaketa horrek datuak tratatzeko beharra dauka, Gizarte Segurantzako prestazioetarako eskubidea zehazteko eta artatzeko, eta Mutuaren zerbitzu medikoarekin hitzordu edo berrikusketen beharrezko jakinarazpenak egiteko, eta lan-harremana existitzen den bitartean zuri eta enpresariari jakinarazteko, eskubideak onartu, eten, ezeztatu edo iraungitzen diren agindutako egintzak.

  b) Egokitu dakizkizukeen prestazioetarako eskubidearen aitorpena arintzeko, eta kontingentzia zuzen kalifikatzeko.

  • Zuk baimentzen duzun kasuetan, enpresari jakinaraziko zaio -edo bere ordez administrazio-kudeaketak egiten dituen pertsona fisiko edo juridikoari- lan-istripu edo gaixotasun profesionalarengatiko baja medikoaren partea edo baja medikorik gabeko osasun-laguntzaren ziurtagiria, enpresak lan-istripuari edo baja medikorik gabeko lan-istripuen laburpenari dagokion legezko betebeharra bete dezan Delt@ sistemaren bidez.
  • Era berean, zuk baimentzean soilik jakinaraziko zaio enpresari -edo bere ordez administrazio-kudeaketak egiten dituen pertsona fisiko edo juridikoari- lan-istripu edo gaixotasun profesionalarengatiko alta medikoaren partearen informazioa, enpresak berehala alta erregistra dezan RED sisteman eta zuzen aplika ditzan egin beharreko ordainketa delegatuaren kenkariak.
  • Halaber, zuk espresuki baimentzen duzunean, aldi baterako subsidiorako eskubidearen aitorpenerako beharrezko datu ekonomikoak bilduko dira enpresatik, eta soldaten ordainagiriak ere bai, prestazioen kalkulu zuzena egiaztatzeko eskatzen direnak.

  c) Kontingentzia profesionalen analisi eta ikerketarako, eta prebentzio-jarduketa osoa garatzeko.

  Helburu honek bere datuen tratamendua barne hartzen du para:

  • Enpresatik edo artatu dizuten zerbitzu medikoetatik biltzea sufritutako istripuaren gertaeraren modua ezagutzea ahalbidetzen duen informazioa, eta behar denean, emandako laguntza eta bere ordu zehatza, osasun-laguntza egokia eman ahal izateko eta kontingentziaren lan-izaera zehazteko.
  • Eta gaixotasun profesionalen bat sufritzen ari bazara, lanpostuan substantzia edo agente zehatzen presentziari buruzko informazioa enpresatik biltzeko, eta enpresariari jakinarazteko Mutuaren prebentzio-teknikariarengandik jasotzen diren arrisku-faktoreak.

  d) Laguntza-prozesuari buruzko informazioa aseguru-enpresari, istripuaren arduradunari edo espresuki baimentzen dituzun zerbitzu medikoei helarazteko.

  • Baimena ematen duzun kasuetan, zure datuak izandako istriputik eratorritako kostuengatik arauz edo kontratu bidez erantzule den aseguru-enpresari jakinaraztea istripuaren ondoriozko lesioei buruzko eta araudiak ezarritakoaz haragokoa den informazio eta dokumentazio medikoa, eta anbulatorioan edo ospitalean jasotako osasun-laguntzak sortutako gastuak berreskuratzeko helburu soilarekin.
  • Halaber, baimena ematen duzun kasuetan, baja medikoaren egoera jakinarazi ahal izango zaie enpresako zerbitzu medikoei, zure osasun-egoera egiaztatu ahal izan dezaten, urriaren 23ko 2/2015 Errege Lege-dekretuaren 20.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinaren bitartez onartzen den Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina. Era berean, espresuki baimentzen baduzu, enpresako zerbitzu medikoei jakinarazi ahal izango zaie zure azken prozesu medikoaren informazioa, zure osasun-egoera hobetzen lagun dezaten, froga edo tratamenduak aurreratuz, hori posible balitz, edo aurreikusitako soldata-osagarriak ordainduz. Halaber, espresuki onartuz gero, aipatutako enpresako zerbitzu medikoari jakinarazi ahal izango zaio Mutuak egindako alta medikoaren proposamena, lanera berriro itzultzea eta zerbitzua berriro antolatzea aurreikusi ahal izan dezaten.

  e) Ikerketa-, irakaskuntza-, estatistika- eta analisi-helburuetarako.

  • Datu pertsonalak anonimo egin edo horien bereizte atzeraezina egin aurretik, horiek erabili ahal izango dira ikerketa medikoko edo irakaskuntzako jardueretan, edo azterketa estatistiko edo analitikoetan.

  f) Emandako zerbitzuen kudeaketa hobetzeko.

  • Zure datuak tratatu ahal izango dira asebetetze-inkestak egiteko, egin diezazkigukezun kexak edo iradokizunak artatzeko, eta eskerrak eta zorionak kudeatzeko.

  g) Segurtasun-helburuetarako.

  • Pertsonen segurtasuna, ondasunak eta instalazioak babesteko, zure irudia grabatu ahal izango dute gure zentro eta ospitaleetan instalatutako segurtasun-kamerek.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu, zure datuak tratatuko ditugu:

  a) Larrialdiko osasun-laguntza eskaintzeko.

  b) Ikerketa-, irakaskuntza-, estatistika- eta analisi-helburuetarako.

  • Datu pertsonalak anonimo egin edo horien bereizte atzeraezina egin aurretik, horiek erabili ahal izango dira ikerketa medikoko edo irakaskuntzako jardueretan, edo azterketa estatistiko edo analitikoetan

  c) Segurtasun-helburuetarako.

  • Pertsonen segurtasuna, ondasunak eta instalazioak babesteko, zure irudia grabatu ahal izango dute gure zentro eta ospitaleetan instalatutako segurtasun-kamerek.
 • Zure datu pertsonalak tratatzea ahalbidetzen digun legezko oinarria datuen tratamenduaren xedearen araberakoa izango da.

  Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  a) Gizarte Segurantzako prestazioak kudeatzeko xedeari dagokionez:
  Zure datuen tratamendua beharrezkoa da Gizarte Segurantzako prestazioen kudeaketaren legezko betebeharrak betetzeko, eta legitimazioa dugu zure datuak tratatzeko, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 9.2 b), f) eta h) artikuluen arabera; 6.1 c) artikuluari dagokionez, Mutua kolaboratzaileei aplikatu beharreko Gizarte Segurantzaren araudian oinarrituz (urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretuaren 80. artikulua eta hurrengoak, zeinaren bitartez onartzen den Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina; uztailaren 18ko 625/2014 Errege Dekretua, zeinaren bitartez arautzen diren aldi baterako prozesuen kudeaketa eta kontrolaren alderdi jakin batzuk arautzen diren bere iraupenaren lehenego hirurehun hirurogeita bost egunetan; uztailaren 13ko 860/2018 Errege Dekretua, zeinaren bitartez arautzen diren Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duten Mutuen egin beharreko Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren prebentzio-jarduerak; abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua, Mutuen eta Gizarte Segurantzaren arteko kolaborazioari eta garapen-araudiari buruzkoa), eta aplikatu beharreko osasun-araudian oinarrituz (azaroaren 14ko 41/2002 Legea, gaixoaren autonomiaren oinarrizkoa eta arautzailea, eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharren ingurukoa).

  b) Egokitu dakizkizukeen prestazioetarako eskubideen aitorpena arintzeari dagokionez:
  Helburu horrekin datuak tratatzeko oinarri legitimoa zure baimena da; horregatik, espresuki baimentzen baduzu soilik emango zaizkio enpresari zure baja medikoaren partearen / baja medikorik gabeko ziurtagiriaren datuak, enpresak bete ditzak informazioaren igorpenerako legezko betebeharrak Delt@ sisteman. Halaber, espresuki baimenduz gero, enpresari jakinaraziko zaio alta medikoa, horrek RED sisteman erregistratzeko duen legezko betebeharra bete dezan, eta egin beharreko ordainketa delegatuaren kenkariak aplika ditzan. Era berean, enpresatik bilduko dira kotizatutako kontzeptuen egiaztapena ahalbidetzen duten datu ekonomikoak, dagozkizun prestazioen kalkulu zehatza egiteko, hori espresuki baimentzen baduzu soilik (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1a) artikulua).

  c) Kontingentzia profesionalen analisi eta ikerketarako, eta prebentzio-jarduketa osoa garatzeari dagokionez:
  Informazioa tratatzeko interes legitimoa dugula uste dugu, zeinak ahalbidetuko duen kontingentzien analisia eta ikerketa, eta prebentzio-jarduketa osoaren garapena, egokitu dakizkizukeen prestazioen kudeaketa eraginkorra egiteko. Ulertzen dugu tratamendua onuragarria dela zuretzat, izan ere, kontingentzia profesional bat aitortuz gero, eskubide batzuk sortuko dira zure alde, Gizarte Segurantzako sistemaren barruan (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1.f) artikulua).

  d) Laguntza-prozesuari buruzko informazioa aseguru-enpresari, arduradunari edo espresuki baimentzen dituzun zerbitzu medikoei helarazteari dagokionez:
  Helburu horrekin datuak tratatzeko oinarri legitimoa da zure borondatez emandako baimena (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1.a) artikulua).

  e) Ikerketa-, irakaskuntza-, estatistika- eta analisi-helburuei dagokienez:
  Interes legitimoa dugula uste dugu lan-kontingentzietatik eratorritako prozesuen datu eta informazioak tratatzeko, zeinak interesgarriak izan daitezkeen ikerketa, irakaskuntza, azterketa estatistiko eta analitikoetarako, horiek aldez aurretik modu atzeraezinean bereizita (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 f) artikulua).

  f) Emandako zerbitzuen kudeaketa hobetzeko xedeari dagokionez:
  Interes legitimoa dugula uste dugu emandako zerbitzuekiko zure asebetetze-maila ezagutzeko, zerbitzuen kalitatea aztertzeko, ulertzen baitugu tratamendua onuragarria dela zuretzat, gure zerbitzuak hobetzea ahalbidetzen baitu (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 f) artikulua).

  g) Segurtasuna babesteko xedeari dagokionez:
  Interes legitimoa dugula uste dugu zure irudia grabatzeko gure zentro eta instalazioetara bertaratzen zarenean, ulertzen baitugu tratamendua onuragarria izan daitekeela zuretzat ere, zure segurtasuna erasotzen duen edozein gertaera gertatuko balitz (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 f) artikulua).

  Gizarte Segurantzaren onuraduna ez bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara:

  a) Larrialdiko osasun-laguntza eskaintzeari dagokionez:
  Zure datuen tratamendua beharrezkoa da larrialdiko osasun-laguntza emateko legezko betebeharrak betetzeko eta hori administratiboki kudeatzeko (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 9.2 c) artikulua, horren 6.1 d) artikuluari dagokionez, Kode Penalaren azaroaren 23ko 10/1995 LOren 196. artikuluari dagokionez).

  b) Ikerketa- eta irakaskuntza-helburuei, eta azterketa estatistiko eta analitikoen helburuei dagokienez:
  Interes legitimoa dugula uste dugu datuak tratatzeko, zeinak interesgarriak izan daitezkeen ikerketa, irakaskuntza, azterketa estatistiko eta analitikoetarako, horiek aldez aurretik modu atzeraezinean bereizita (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 f) artikulua).

  c) Segurtasuna babesteko xedeari dagokionez:
  Interes legitimoa dugula uste dugu gure zentro eta instalazioetara bertaratzen diren pertsonen irudia grabatzeko, izan ere, ulertzen dugu tratamendua zuretzat ere onuragarria izan daitekeela edozein gorabehera gertatuz gero (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1 f) artikulua)

 • Jaso ziren helburua betetzeko beharrezko denboran zehar gordeko dira, eta erakundearen aurka aurkez daitezkeen erantzukizun eta erreklamazio-prozesu posibleak artatzeko beharrezko epean zehar, araudi aplikagarriaren arabera.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Zuri osasun- eta ekonomi-laguntza eman ahal izateko, zure datuak eman beharra dizkiguzu. Gizarte Segurantzaren legeriaren arabera, datuak ematen ez badira, galdu egingo da prestazio ekonomikoa eta osasun prestazioa jasotzeko eskubidea.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu:

  Zure datuak emateko betebeharra duzu osasun-laguntza eta laguntza ekonomikoa jaso ahal izateko. Gizarte Segurantzaren legeriaren arabera, datuak ematen ez badira, galdu egingo da prestazio ekonomikoa eta osasun prestazioa jasotzeko eskubidea.

 • Gizarte Segurantzaren onuraduna bazara eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen bazara, beharrezkoa izan daiteke zure datuak hirugarrenei jakinaraztea, aurrez adierazitako helburu batzuk betetzeko, zehazki hurrengo hauek:

  • Gizarte Segurantzaren prestazioen kudeaketa betetzeko, Enplegu eta Gizarte Segurantzaren Ministerioari, Gizarte Segurantza osatzen duten organismo eta erakundeei, Osasunaren zerbitzu publikoari, ikuskaritza mediko eta lanekoei eta Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duten beste Mutua batzuei, zure enpresari, eta osasun-laguntza emateko edo proba medikoak egiteko kontratu-harremana duten osasun-zerbitzuen hornitzaileak diren enpresei jakinarazi ahal izango zaizkie zure datuak. Komunikatuak izan ahal izango dituzten datu pertsonalak izango dira: Identifikazio-datuak eta Mutuak onartutakoak diren prestazioetarako eskubideen sortzeari, aldaketari, mantentzeari edo iraungitzeari eragin diezaieketen datuak eta horien zenbatekoak (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina eta azaroaren 14ko 1630/2011 Errege Dekretuaren 5. artikulua onartzen den 8/2015 Errege Lege-dekretuaren 71.1 82.2 artikulua).
  • Egokitu dakizkizukeen prestazioetarako eskubidearen aitorpena arintzeko xedea betetzeko, zure enpresari edo bere izenean administrazio-kudeaketa horiek egiten dituen pertsona fisiko edo juridikoari jakinarazi ahal izango zaizkie zure datuak. Komunikatuak izan ahal izango dituzten datuak hurrengo hauekdira: Identifikazio-datuak (izena, abizenak eta IFZ/AIZ), osasunari buruzko beharrezko datuak, enpresak RED sisteman erregistra dezan kontingentzia osorik (istripuaren data; asistentziaren data; baja medikoaren data, istripuaren gertaera motari buruzko kode ofizialak, lesio mota, maila eta izaerari buruzkoak, eta birgaixotzea den edo ez eta larritasunaren pronostikoa, alta medikoaren data, horren arrazoia, eta baita ezeztatzea ere, hori beharrezkoa denean, nominak eta kotizazio-dokumentuak).
  • Kontingentzia profesionalen analisi eta ikerketa xedeak betetzeko eta prebentzio-jarduketa osoa garatzeko, zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zure enpresari eta laguntza eman dizuten zerbitzu medikoei. Komunikatuak izan ahal izango dituzten datuak hurrengo hauekdira: Identifikazio-datuak (izena, abizenak eta IFZ/AIZ), gertaeraren modua eta bere lan-izaera ezagutzea ahalbidetzen duen lan-istripuari buruzko informazioa (istripuaren partea, lan-ordutegia, ibilbidea -misioko istripuen kasuan-, egindako funtzioak, lan-kontratua, Langileen izen-zerrenda eta kotizazioaren likidazio-ordainagiria, eta osasun-laguntzaren ordua) eta eragin diezazukeen gaixotasun profesionalari buruzko informazioa (Mutuaren prebentziozko langile teknikariek lanpostuan hautematen diren arrisku-faktoreak).
  • Laguntza-prozesuari buruzko informazioa sufritutako kalteen aseguru-enpresa arduradunari informazioa helaraztea, edo zure enpresako zerbitzu medikoei, aldez aurreko zure baimenaren bidez, honako datu hauek jakinarazi ahal izango dira: Identifikazio-datuak (izena, abizenak eta NAN/AIZ) eta osasun-datuak (azken prozesu medikoari dagokion informazioa).

  Gainera, zure datuak lagatu edo jakinarazi egingo zaizkie legezko betebeharra dela eta jaso behar dituzten hartzaileei eta dagokion eskaria Mutuari eginda (Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, epaitegiak, auzitegiak eta Fiskaltza), edo kontratu bidez, Mutuak bere jarduera normaltasunez garatzeko eskatzen duen zerbitzuak emateko.

  Ez dugu aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik herrialde hirugarrenei ezta nazioarteko erakundeei ere.

  Gizarte Segurantzaren onuradun ez izanik gure laguntza-zentroetan artatzen bazaitugu.

  Zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie dagokion Osasunaren zerbitzu publikoari edo zure familiarrei.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea:Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea:Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea:Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  • Helbide elektronikoa: dpd@fremap.es
  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Gizarte Segurantzaren onuradun izan eta gure administrazio- edo laguntza-zentroetara jotzen baduzu:

  Datuak zeuregandik lortzen dira, gure administrazio- eta asistentzia-zentroetara etortzen zarenean, harrerako eta prestazioak kudeatzeko tokietan edo modu telematikoan aurkezten duzunean edozein inprimakiren bitartez.

  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren bitartez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarengandik edo osasun-zerbitzu publikoetatik.

  Giza baliabideen kudeaketaz arduratzen diren enpresa edo lan aholkularitzetatik, horiek lan istripuetan osasun asistentzia eskatzeko kontsulta-orria betetzen dutenean edo istripua nola gertatu den edo gertatu ez denean informatzen dutenean, eta behar denean, baita laguntza ematen dizun zerbitzu medikoarena ere.

  Era berean, datuak eskuratuko dira horiek utzi dizkiezun enpresari edo pertsonen eskutik, substantzia edo agente zehatzen presentziari buruz jakinarazten denean lanpostuan, zuk gaixotasun profesional bat sufritzen ariko bazina.

  Halaber, zure enpresan, zure lan-zentroa ezagutu behar denean, gure prebentzio-jarduerak garatzeko lan-zentroen istripu-tasaren inguruko dagozkion txosten estatistikoak prestatzeko.

  Gizarte Segurantzako onuraduna ez bazara eta gure osasun zentroetan artatzen bazaitugu:

  Zugandik, gure administrazio- eta laguntza-zentroetara bertatazen zarenean, edo zure familiar edo laguntzaileengandik.

Enpresak eta Profesionalak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Gure jardueran, honako datu pertsonal hauek tratatuko ditugu: identifikazio-datuak, izena, abizenak, NAN/AIZ eta harremanerako datuak, helbidea, telefonoa, posta elektroniko profesionalaren helbidea.

  Mesedez, eman datuak babesteari buruzko informazio hau gurekin harremana duten zure enpresako langileei (harremanetarako pertsonak)

 • Enpresaren ordezkari edo banako enpresaburu gisa gurekin negozio- edo administrazio-harremana izanez gero, gure administrazio- edo kontratu-harremana mantentzeko.

  Enpresa hornitzailearen, enpresa elkartuaren edo atxikitako enpresari indibidualaren harremanerako pertsonen kasuan, edo RED baimenduaren kasuan, enpresarekin edo haren izenean aritzen den enpresari indibidualarekin harremana mantentzeko tratatuko dira euren datuak, eta legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko.

 • Jaso izan ziren helburua betetzeko behar den denboran kontserbatuko dira, eta sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko eta etorkizunean erakundearen aurka aurkez daitezkeen erreklamazio prozesuei aurre egiteko.

  Dena den, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 98.2 artikuluan aurreikusten diren Kontu-auditoretzatik eta betetzeetatik eratorritako auzi- eta administrazio-ekintzak burutzeko FREMAPek beharko duen denboran kontserbatuko dira.

  Horretarako aplikatzekoak dira urriaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuan, Mutuen lankidetzako araudia onartzen duenean, eta Kode Zibilaren 1964 artikuluan xedatzen dena.

 • Gurekin enpresa baten edo enpresari indibidual baten ordezkari gisa negozio- edo administrazio-harreman bat izatekotan, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1 b) eta c) artikuluak legitimatzen gaitu datuak tratatzera, beharrezkoa delako legezko eta kontratuzko betebeharrak betetzeko, eta baita 6.1 f) artikuluak ere, FREMAPen interes legitimoak burutzeko behar delako.

  Enpresa hornitzailearen, enpresa elkartuaren edo atxikitako enpresari indibidualaren harremanerako pertsonen kasuan, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1 b), c) eta f) artikuluak legitimatzen gaitu datuak tratatzera, beharrezkoa delako kontratu bat egikaritzeko, interesdunaren eskariz kontratu aurreko neurriak aplikatzeko edo legezko betebeharrak eta interes legitimoak betetzeko.

 • Zurekin edo ordezkatzen duzun enpresarekin harremana izateko eta formalizatzeko, zure datuak emateko edo horien tratamendua baimentzeko betebeharra duzu, bestela ezingo litzateke behar bezala artatu.

 • Datu pertsonalen tratamendua gure erakundean egiten da. Legeak horretarako aukera ematen badu, zure datuak Mutua ez den beste jasotzaileei transferitu ditzakegu. Hartzaile horiek zerbitzu hornitzaileak (esleitutako kontratuetan jasotzen diren zerbitzuak ematen dituzte, horien artean datu pertsonalen tratamendua) edo erakunde publikoak (legezko betebehar batek agindurik horiei jakinaraztera beharturik daude) izan daitezke

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Negozio baten ziozko harreman bat izatekotan gurekin, kontratu aurreko fasean zeuk ematen dizkizugun datuak. Gurekin enpresa baten ordezkari gisa administrazio harremana izanez gero, elkartzeko eskabidearen inprimakia betetzean.

  Gurekin enpresari indibidual gisa administrazio harremana izanez gero, Gizarte Segurantzarenean, Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta ematen duzunean.

  Enpresa hornitzailearen, mutualitate enpresaren edo enpresari indibidualaren harremanerako pertsona gisa arituz gero, zure datuak ordezkatzen duzun edo bere izenean aritzen zaren enpresak ematen dizkigu. Mutuari atxikitako mutualitate enpresaren edo autonomoaren RED baimendua bazara, zure datuak Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak ematen dizkigu.

Lanpostuetarako hautagaiak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Identifikazio eta harremanerako datuak, ezaugarri pertsonalak, datu akademiko eta profesionalak, irudia, enpleguaren xehetasunak eta osasun-datuak (proba psikoteknikoan lortutako datu psikologikoak)

 • Helburu nagusi gisa, langileak hautatzeko prozesuak kudeatzeko, alderdi pertsonalak ebaluatzeko (profila egiteko) eta parte hartzen duten lanpostuak betetzeko. Jakinarazten dizugu FREMAPek tratamendu automatizatua egingo duela egiten zaizun proba psikoteknikotik (profilatua) lortzen duen informazioarekin, baldin eta horretarako baimena ematen baduzu; izan ere, FREMAPek informazio hori lortu behar du, pertsona bete behar duzun lanpostura hobeto egokitzen eta integratzen den erabakitzeko. Proba psikotekniko horretan, alderdi profesionalekin eta/edo lanbide-trebakuntzarekin zerikusia duten gaitasun profesionalak eta nortasun-faktoreak ebaluatzen dira (gaitasunak neurtzeko testa).

  Egiten den proba psikoteknikoaren emaitza, berez, ez da inoiz erabiliko sartu den hautaketa-prozesutik baztertzeko, eta kontuan hartu beharreko faktoreetako bat baino ez da izango. Hautagai gisa hautatzeko edo baztertzeko, FREMAPek beste faktore batzuk hartuko ditu kontuan, adibidez egindako elkarrizketa pertsonalak, aurretiko esperientzia, probaldiaren ebaluazioa eta egiten dituen azterketen emaitza. Faktore horietatik abiatuta, FREMAPek erabakiko du eskainitako lanpostu hutserako hautatu edo baztertu (erabakiaren irizpideak edo aplikatutako logika).

  Hautagai gisa hautatzeko edo baztertzeko erabakia hautaketa-prozesuaz arduratzen diren langileek hartuko dute, eta ez da inoiz haien datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakia izango.

  Horrez gainera, instalazioen bideozaintzarako eta sarbide-kontrolerako, segurtasun helburuekin.

 • Jaso ziren helburua betetzeko behar den denboran eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko kontserbatuko dira, eta interesdunak horiek ezabatzeko duen eskubidea gauzatzen ez duen bitartean

 • Langileak hautatzeko prozesuak kudeatzeko eta parte hartzen duen lanpostuak betetzeko, beharrezkoa da zure datu pertsonalak tratatzea kontratu aurreko neurriak aplikatzeko (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1.b) artikulua).

  Datuen kategoria bereziei dagokienez (osasuna), alderdi pertsonalak ebaluatzeko egiten den proba psikoteknikoaren bidez lortzen direnak, kasurako, zure datuen tratamendua zure baimenaren mende dago, eta, beraz, datu horiek tratatu ahal izateko, berariaz baimena eman beharko duzu (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 9.1 a) artikulua, aipatu Erregelamenduaren 22.4 artikuluarekin lotuta).

  Bideozaintzarako eta instalazioetara sartzeko kontrolerako bildutako datu pertsonalak FREMAPen interes legitimoen arabera legitimaturik daude, hala nola pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzea (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikulua): Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua. Horren bidez langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zen.

 • Zure datuak eman behar dizkiguzu erakundean hutsik dagoen lanpostu bat betetzeko hautaketa-prozesuan parte hartu nahi baduzu; izan ere, datu horiek beharrezkoak dira zure hautagaitza kudeatzeko eta parte hartzen duzun hautaketa-prozesua garatzeko. Datuak ez badizkiguzu ematen, ezingo dugu kudeatu zure parte-hartzea hautaketa prozesuetan.

 • Zure datuak ez dira hirugarrenei lagako, garraio konpainiei, bidaia agentziei eta hotel-establezimenduei izan ezik, parte hartzen duzun hautaketa prozesuak burutu bitartean egiten dituzun bidaietarako eta hala behar denean.

  Zure datuak ez ditugu nazioartera transferituko, ez hirugarren herrialdeei ez nazioarteko erakundeei

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean. Zure iritzia emateko, erabakia aurkaratzeko eta hartutako erabakia berrikusteko prozesuan pertsona baten esku-hartzea eskatzeko aukera duzu.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zeuregandik jasoak, FREMAPi ematen diozunean zeure curriculum vitaea, hautagaitza web-orriaren bidez aurkezten duzunean edo ondoren burutzen diren hautaketa elkarrizketan, proba psikoteknikoetan, talde-dinamiketan edo azterketetan ematen dituzunean, eta izena emanda zauden enplegu enpresa edo lan poltsetatik.

Kanpoko langileak eta Praktiketako ikasleak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Identifikaziorako eta harremanerako datuak, ezaugarri pertsonalak, datu akademiko eta profesionalak, enpleguaren xehetasunak, irudia eta datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak.

 • Zure datuak, hain zuzen, burutzen diren praktikak edo erakundean ematen diren zerbitzuak kudeatzeko tratatzen dira.

 • Zure datuak jaso izan ziren helburua betetzeko behar den denboran kontserbatuko dira, eta, hala badagokio, helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunei aurre egiteko.

 • Zure datuak tratatzeko legitimaturik gaude kontratu bat egikaritzeko eta legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa delako (2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.b) eta c) artikulua).

 • Zure datuak emateko betebeharra duzu prestakuntza saioak edo zerbitzu emateak kudeatu ahal izateko, eta kontratu- edo lankidetza-harremana betetzeko.

 • Zure datu pertsonalak zeure ikastetxeari edo lan- edo merkataritza-harremana duzun enpresari jakinarazten dira.

  Halaber, zure datuak lan agintaritzari ere jakinaraziko dira, Mutuari ezarritako betebeharrak betetzea eskatzen zaigunean.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Praktiketako ikaslea bazara, zure datuak zeure ikastetxeak ematen dizkigu.

  FREMAPen zerbitzuak ematen ari zaren kanpoko langile bat bazara, zure datuak FREMAPi zerbitzuak ematen dizkion eta zeinarekin lan- edo merkataritza-harremana duzun enpresak ematen dizkigu.

Gobernu eta parte-hartze organoak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Hauek dira gobernu eta parte-hartze organoak kudeatzeko tratatuko diren datuak: identifikaziorakoak (izena, abizena, NAN/AIZ), harremanerakoak (helbidea, telefonoa eta laneko posta elektronikoaren helbidea) eta datu profesionalak.

 • Zure datuak Mutuaren gobernu eta administrazio organoen administrazio-kudeaketarako tratatzen dira.

 • Jaso izan ziren helburua betetzeko behar den denboran kontserbatuko dira, eta sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko eta etorkizunean erakundearen aurka aurkez daitezkeen erreklamazio prozesuei aurre egiteko.

  Dena den, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 98.2 artikuluan aurreikusten diren Kontu-auditoretzatik eta betetzeetatik eratorritako auzi- eta administrazio-ekintzak burutzeko FREMAPek beharko duen denboran kontserbatuko dira.

  Horretarako aplikatzekoak dira urriaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuan, Mutuen lankidetzako araudia onartzen duenean, eta Kode Zibilaren 1964 artikuluan xedatzen dena.

 • Zure datuak tratatzeko legitimaturik gaude Mutuari esleitzen zaizkion legezko betebeharrak betetzeko, 2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.c) artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

 • Zure datuak ematera behartuta zaude Mutuaren gobernu eta administrazio organoen administrazio-kudeaketarako behar direlako. Bestela ezingo zenuke parte hartu Mutuaren gobernu eta parte-hartze organoetan.

 • Datu pertsonalen tratamendua geure erakundean ere egiten da. Legeak horretarako aukera ematen badu, zure datuak Mutua ez den beste jasotzaileei transferitu ditzakegu. Hartzaile horiek zerbitzu-hornitzaileak (esleitutako kontratuen arabera, zerbitzuak ematen dituztenak, eta horien artean dago datu pertsonalen tratamendua) eta erakunde publikoak bildu ditzakete, legezko betebeharraren ondorioz jakinarazi behar ditugun neurrian.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  emandako baimenean atzera egitea: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  erreklamazio bat aurkeztea: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zure datuak zeuk ematen dizkiguzu Mutuaren gobernu edo parte-hartze organoko kide izatea eskatzen duzunean.

Erakunde jarduerak, Jardunaldiak eta Ekitaldiak

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREN MUTUA KOLABORATZAILEA 61 zk.arekin. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo, 61. 28220 Majadahonda (Madril). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap.es helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako Ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Jarduera garatzean, FREMAPek ekitaldiak, jardunaldiak, ikastaroak, mintegiak, webinarrak eta elkarrizketak antolatzen ditu. Horietan, parte-hartzaileen identifikazio-datuak (izena/NAN/AIZ) eta datu biometrikoak (irudia eta ahotsa) hartu eta erregistratzen dira, bai eta parte-hartzaileak zein enpresatakoak diren edo zein enpresatakoak diren ere.

  Halaber, ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi, webinar eta elkarrizketa horietan parte hartzen duten pertsonen irudiak eta ahotsa atzeman eta grabatu daitezke.

 • FREMAPek antolatutako ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi, webinar eta elkarrizketetan parte hartzen dutenei buruzko datuak erabiliko dira horietan parte hartzen dutenak kontrolatzeko eta FREMAPek gauzatzen dituen jardueren berri emateko, dokumentazio instituzionalaren, web-aplikazioen eta sare sozialen bidez, eta, hala badagokio, ekintza horien garapena justifikatzeko legezko betebeharraren arabera jaso behar dituzten erakunde ofizialen edo hirugarrenen aurrean.

 • Mutuak bere jardueran burutzen dituen ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi, webinar eta elkarrizketetako parte-hartzaileen datu pertsonalak gorde egingo dira dokumentazio instituzionalean, web-aplikazioetan eta sare sozialetan zabaltzeko behar den denboran, eta bost urteko epean, amaitzen direnetik zenbatzen hasita, edo Mutuari erantzukizuna eskatzeko egin daitezkeen ekintzak preskribatzen ez diren bitartean.

 • Zure datuen tratamendurako oinarrizko legea zure baimena da, Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 6.1 a) artikuluaren arabera. Ondorioz, zure datuak tratatuko ditugu zure berariazko baimena jaso badugu soilik.

 • Ez duzu zure datuak emateko betebeharra. FREMAPek bere jarduera ezagutarazteko antolatzen dituen ekitaldi, jardunaldi, ikastaro, mintegi, webinar eta elkarrizketetan parte hartzea borondatezkoa da.

  Zure datuak ematen ez badituzu eta tratamendua ez baduzu berariaz onartzen, ezingo duzu ekitaldietan, jardunaldietan, ikastaroetan, mintegietan, webinarrean eta elkarrizketetan parte hartu, zure irudia edo ahotsa grabatu ahal izan ez dadin.

 • Behar denean, datuak dokumentazio instituzional, web aplikazio eta sare sozialen bidez partekatuko dira, eta FREMAPen jardueretan interesa duten hirugarrenei komunikatuko zaizkie, eta baita betebehar legalak betetzeko jaso behar dituzten hartzaileei ere.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea:Baieztapena lortzeko eskubidea FREMAP Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutuan zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez jakiteko eta hala bada, horietara sartzeko.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea:Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: : Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: : Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko:Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zugandik, gure ekitaldi, jardunaldi, ikastaro edo mintegi, web-mintegi eta elkarrizketetan izena eman edo parte hartzen duzunean.

Erreklamazioen kudeaketa

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Kexa edo erreklamazio bat aurkezten baduzu, tratatu egingo ditugu zure identifikaziorako eta harremanerako datuak, izena, abizenak, NANa edo pasaportea, posta arruntaren eta posta elektronikoaren helbidea, telefonoa, sinadura eta egiten duzun kexa edo erreklamazioari dagozkion datuak.

 • Kexa edo erreklamazio hori behar bezala hartu eta kudeatzeko erabiliko dira zure datu pertsonalak.

 • Zure kexa edo erreklamazioa Gizarte Segurantzaren babes-ekintzekin dugun lankidetzari buruzkoa bada, zure datuak osasun asistentzia ematen eta Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren onuradun izateagatik eratorritako prestazioak kudeatzen ditugun bitartean kontserbatuko ditugu; edonola ere, Mutuaren aurka erator daitezkeen ekintzen preskripzio epea iraun bitartean kontserbatuko dira.

 • Gizarte Segurantzaren onuraduna bazara eta gure laguntza- edo administrazio-zentroetan artatzen bazaitugu, legitimazioa dugu Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 9.2.b) eta f) artikuluek baimentzen digutelako. Izan ere, beharrezkoa da datuak tratatzea betebeharrak betetzeko eta gizarte segurtasun eta babesaren arloan eskubide espezifikoen erabilera egiteko. Gainera, legitimazioa dugu zure gainontzeko datuak tratatzeko, aipatu Araudiaren 6.1.c) artikuluari jarraituz, behartuta baikaude urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua betetzera, gizarte-segurantzako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, baita abenduaren 7ko 1993/1995 Errege-Dekretua ere, Gizarte Segurantzaren eta mutualitateen arteko lankidetzarena.

 • Zure datuak guri emateko betebeharra duzu zure kexa edo erreklamazioa aurkeztean; horiek emateko zure ezezkoak galarazi egiten du zure kexa edo erreklamazioa izapidetu ahal izatea.

 • Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioari eta Gizarte Segurantza osatzen duten erakundeei erakunde horiekin dugun lankidetzaren funtzionamendu zuzena kontrolatzeko, Gizarte Segurantzako araudia betez (urriaren 30eko 8/2015 Errege Dekretua, zeinaren bitartez onartzen den Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina eta abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua, mutuek Gizarte Segurantzarekin duten lankidetzarena) eta horretaz gain, legezko betebeharra betez jaso behar dituzten hartzaileei laga edo komunikatuko zaizkie.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zurengandik, gure administrazio- edo laguntza-zentroetara bertaratzen zarenean eta zure kexa edo erreklamazioa adierazten duzunean.

Kudeaketa telematikoa

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo 61, 28222 Majadahonda (Madril).

  Datuen Babeserako Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap.es helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako Ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Zure identifikazio datuak (izen-abizenak, NAN/AIZ/Pasaportea, sinadura elektronikoa, Gizarte Segurantzako afiliazio zenbakia), harremanetarako datuak (posta helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono zenbakia), ezaugarri pertsonalak (jaiotze data, jaioterria, adina, sexua, nazionalitatea), datu profesionalak eta lanbideari buruzko xehetasunak.

 • Jasotako jakinarazpenak, sarbide eskaerak eta FREMAPen web-aplikazioen erabilera kudeatzeko eta kontrolatzeko, eta sor litezkeen gorabehera teknikoak konpontzeko.

 • Jakinarazpenari edo eskaerari erantzuteko nahiz gorabehera konpontzeko behar dugun denboran gordeko ditugu datuak, eta, edonola ere, erakundearen aurka abian jar litezkeen erreklamazio prozesuei erantzuteko behar dugun denboran.

 • Zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa dugu, horretarako baimena ematen baitigute Datuak Babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1. artikuluko c) eta f) letrek eta 9.2 artikuluko a) letrak, datu horiek nahitaez tratatu behar baititugu datuak babestearekin zerikusia duten betebeharretarako, zehazki interesdunen eskubideak zaintzearekin lotutakoak, erregelamendu horretako 12. artikulutik 22.era bitartean ezarritakoaren arabera eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoak, bere 12. artikulutik 18.era bitartean adierazitakoaren arabera. Halaber, horien tratamendua beharrezkoa da alderdien interes legitimoei erantzuteko, FREMAPek erabiltzaile interesdunei zerbitzu telematiko azkar eta erraza emateko duen interesa eta Erabiltzaileak jakinarazpen azkar eta seguruak egiteko eta FREMAPek eskainitako zerbitzu borondatezko eta doakoetara sartzeko interesa, kasu.

 • Datuak nahitaez emateko betebeharra duzu; bestela, ezin izango diegu erantzun bidaltzen dizkiguzun jakinarazpenei edo FREMAPen aplikazioetara sartzeko eskaerei, eta sortutako gorabehera teknikoak ere ezingo ditugu konpondu.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Datu pertsonalak ez dira nazioartera transferituko, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.
  • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea, horiek zuzenak ez badira.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
  • Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik edozein unetan aurka egiteko eskubidea, berari dagozkion datu pertsonalak interes publiko batean edo tratamenduaren erantzulearen edo hirugarren baten interes legitimo batean oinarritutako tratamenduaren xede izatearen aurka.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien aurka egiteko eskubidea, profilak egitea barne, erabaki horrek juridikoki edo modu esanguratsuan eragin diezaiokeenean.

  Eskubide horiek baliatu ahal izango dituzu, idatziz, zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopiarekin batera, Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean, haren harremanetarako datuak figura horri buruzko gaian sartu baititugu.

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua baimenean legitimatuta baldin badago, hura ezeztatzeko eskubidea duzu.
  • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, Datuak Babesteko Ordezkariarengana zuzen zaitezke eta, horrez gain, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.
 • Bidali dizkiguzun jakinarazpenetan edo bete dituzun inprimakietan zerorrek adierazi dituzun datuak soilik tratatuko dira.

Segurtasuna eta Bideozaintza

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo 61, 28222 Majadahonda (Madril). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Gure administrazio- eta asistentzia-zentroetara jotzen baduzu eta zure irudia grabatzen badugu edo harreran edo sarrerako kontrolean zure datuak hartzen baditugu, datu hauek tratatuko ditugu: zure irudia, izena, abizenak, NANa, eta zeure erakunde edo enpresa.

  FREMAPek eskaintzen duen wifi-konexioaren bitartez Internetera konektatzen bazara, tratatu egingo dira zure telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta IP helbidea.

 • Pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko, bideozaintzaz eta bisiten kontrolaz.

  Wifi-sarean izandako sarrerak identifikatzeko, horren iruzurrezko erabileraren berri izandakoan.

 • Zure irudiak bideokamerekin hartu eta grabatzen baditugu datuak hilabete igarotzean ezabatuko dira irudiak ezabatuz, segurtasun publikoko, aribidean dagoen poliziaren ikerketa edo irekita dagoen prozedura judizial edo administratiboko gaietan arau-hauste penal edo administratiboekin erlazionatutako grabazioak izan ezik. Gure instalazioetako harreran edo sarrera kontrolean jasotzen badizkizute datuak, jasotzea egin zenetik hilabetera ezabatuko dira datuak.

  Wifi-sarera sartzeko datuen kasuan, jasotzea egin zenetik 90 egun igarotzean ezabatuko dira datuak, epe hori nahikoa baita irregulartasun posibleak hautemateko.

 • Identifikazio datuak tratatzeko gure legitimazioa Datuen Babeserako 2016/679 Araudi Orokorraren (EB) 6.1.f) artikuluan aurreikusitako gure interes legitimoan oinarritzen da, kamera edo bideokameren bitartez irudien tratamendua egiten duena eta sarbide fisikoa kontrolatzen duena, pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna babesteko. Izan ere, zure interesak edo eskubideak eta oinarrizko askatasunak ez zaizkio interes horri gailentzen.

  Identifikazio-datuak tratatzeko gure legitimazioa eskainitako wifi-sarea erabili nahi duen interesdunak askatasunez emandako baimenean oinarritzen da, Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 6.1.a) artikulua.

 • Zure datuak emateko betebeharra duzu pertsonak, ondasunak eta instalazioak zaindu beharra dugulako. Ez emateko erabakiak eragotzi egingo du gure zentroetan sartzea, segurtasun-arrazoiak direla eta.

  Halaber, eskainitako wifi-sarea erabili nahi baduzu, identifikatu egin behar duzu, zure sarrera erregistratu ahal izateko, segurtasun-arrazoiak direla eta.

 • Segurtasun Indar eta Kidegoei, eta epaitegi eta auzitegiei, arau-hauste penal edo administratiboen komisioen kasuan

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea:Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zeuregandik, gure administrazio- eta asistentzia-zentroetan aurkezten zarenean zure irudia grabatzen delako edo harreran edo sarrerako kontrolean datuak hartzen zaizkizulako.

  Zuregandik, zure gailua erabiliz FREMAPen wifi-sarera sartzen zarenean.

Interesdunaren eskubideak

 • FREMAP, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutualitatea. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (MADRID).
  Datuen babeserako ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean.

  Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, idatzi dpd@fremap.es helbidera, edo bidali gutun bat goian adierazitako helbidera, “Área de Protección de Datos” erreferentzia gehituta.

 • Zure identifikazio datuak (izen-abizenak) eta harremanetarako datuak (posta helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono zenbakia), baita eskubideez baliatzeko eskaeran aipatu dituzun pertsonen identifikazio datuak eta harremanetarako datuak ere.

 • Datuak pertsonalak babesteko dagokizun eskubideaz baliatzeko egin duzun eskaerari erantzuteko. Horri jarraikiz, eskaera erregistratu eta bideratuko dugu, eta behar ditugun komunikazioak egingo, harremanetarako aukeratutako moduaren arabera.

  Horrez gain, behar izanez gero, eskubideaz baliatzeko eskaera bat egin duzula Kontrol Agintaritzaren aurrean egiaztatu ahal izateko erabiliko ditugu zure datuak.

 • Datuak zure eskaerari erantzuteko behar den denboran gordeko dira, eta, nolanahi ere, erakundearen aurka aurkez daitezkeen erreklamazio-prozesuei erantzuteko behar den epean.

 • Legitimazioa dugu zure datu pertsonalak tratatzeko, horretarako baimena ematen baitigu Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1.c artikuluak, datu horiek nahitaez tratatu behar baititugu datuak babestearekin erlazionatutako betebeharrak betetzeko; hain zuzen ere, interesdunen eskubideak zaintzearekin erlazionatutakoak, Erregelamendu horretako 12. artikulutik 22.era bitartean ezarritakoaren arabera eta 3/2018 Lege Organikoak, abenduaren 5ekoak, Datu Pertsonalak Babestekoak eta eskubide digitalak bermatzekoak, 12. artikulutik 18.era bitartean adierazitakoaren arabera.

 • Zure datuak emateko betebeharra duzu, bestela ezin izango geniokeelako eskubideaz baliatzeko egin duzun eskaerari erantzun.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Ildo horretan, zure datuak hauei laga ahal izango zaizkie: kontrol agintaritzari (Datuak Babesteko Espainiako Bulegoa), mutualitateko zuzendaritza eta babes organoari, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioari, haren menpeko organoei, epaitegi eta auzitegiei (prozesu judizialetarako edo prozesu administratiboetarako), segurtasun indar eta kidegoei (arau-hauste zibil, penal edo administratiborik bada) (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1.c artikulua).

  Datu pertsonalak ez dira nazioartera transferituko, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Eskubide horiek idatziz erabil ditzakezu; horretarako, erantsi zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia gutunari, eta bidali Datuak Babesteko Ordezkariari, hari buruzko atalean adierazi den harremanetarako helbidera.

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zerorrena, datu pertsonalak babesteko eskubidea erabiltzeko idatziz eskatzen diguzunean (datuak eskuratzea, zuzentzea, ezabatzea, aurka egitea, tratamendua mugatzea, eramangarritasuna eta banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea).

Segurtasun Arrakalen kudeaketa

 • FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Jar zaitez gurekin harremanetan adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honen bidez: derechos_arco@fremap.es.

  Datuak Babesteko Ordezkaria da gure Erakundean zure pribatutasuna zaintzeaz arduratzen den pertsona. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap helbidea edo posta arrunta erabil dezakezu aipatutako helbidearen bidez, “Datuen Babeserako ordezkaria” erreferentzia gehituta.

 • Hautematen den segurtasun gorabehera kudeatzeko, datu hauek tratatuko dira: identifikazio datuak, izena, abizenak, NAN/AIZ, harremanerako datuak, helbidea, telefonoa, laneko posta elektronikoaren helbidea, eta datu profesionalak edo laneko datuak, enpresan betetzen duzun lanpostua edo kargua, kasu.

 • Erakundean gerta daitezkeen segurtasun-urraketak kudeatzeko.

 • Zure datuak hautemandako gorabehera kudeatzeko behar den denboran kontserbatuko dira; nolanahi ere, Mutuaren aurka jar daitezkeen ekintzen preskripzio-epeetan kontserbatuko dira.

 • Tratamendua beharrezkoa delako Mutuaren legezko betebeharrak burutzeko (2016/679 (EB) Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 6.1.c) artikulua).

 • Gorabehera hori konpontzeko behar den informazioa emateko betebeharra duzu, bestela ezingo litzateke behar bezala konpondu ez eta legeak Mutuari ezartzen dizkion betebeharrak burutu.

 • Datuak Babesteko Espainiako Agentziari (DBEA) jakinarazi ahalko dira zure datuak, horiek babesteko araudiak ezartzen dituen legezko betebeharrei jarraituz, eta, segurtasun gorabeherak arrisku handia ekarri iizan balu hirugarrenen eskubide eta askatasunentzat, interesdunei gorabeheraren eta horri buruzko informazioaren berri emango zaie.

  Segurtasun Indar eta Kidegoak. Auzitegi eta Epaitegiei, arau-hauste penala edo administrazio-urraketa eginez gero.

  Ez dugu datuen inolako transferentziarik egingo nazioartera, ez hirugarren herrialdeetara ez nazioarteko erakundeetara.

 • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.

  Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.

  Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.

  Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.

  Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.

  Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.

  Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Aipatu eskubideak gauzatzeko, idatzizko komunikazioa bidali behar zaio FREMAPi, honako hau duelarik:

  • identifikazio datuak,
  • NANaren kopia edo baliozko nortasun agiria
  • eskaera zehazten den eskaera,
  • jakinarazpenari dagokion helbidea,
  • data eta eskatzailearen sinadura.

  Eskubideez ordezkari baten bidez baliatzekotan, horretarako berariazko baimena aurkeztu beharko da eskabidearekin batera, eta ordezkariaren zein ordezkatuaren NAN kopia.

  Jakinarazpen hori gure edozein zentro edo ospitaletan aurkeztu ahalko da, edo FREMAPi zuzen daiteke, hona:

  • Posta arrunta: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Helbide elektronikoa: derechos_arco@fremap.es

  Halaber, datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango duzu hurrengo helbidean:

  Gainera, eskubidea duzu:

  Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.

  Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

 • Zeuregandik nahiz lan egiten duzun edo lankidetzan aritzen zaren enpresa edo erakundetik, eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorretik.

Komunikazio-kanala eta Salaketa

 • FREMAP, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutualitatea. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (MADRID).

  Datuen Babeserako Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, idatzi dpd@fremap.es helbidera, edo bidali gutun bat goian adierazitako helbidera, “Área de Protección de Datos” erreferentzia gehituta.

 • Zure identifikazio-datuak (izen-abizenak) eta harremanetarako datuak (posta helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono zenbakia), baita eskubideez baliatzeko eskaeran aipatu dituzun pertsonen identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak ere.

 • FREMAPen Jokabide Debekatuen Katalogoaren balizko arriskuetatik edo ez-betetzeetatik jasotako salaketak kudeatzeko, FREMAPek ezarritako Delitu Egozpenak Prebenitzeko Planaren esparruan. Horren arabera, zure datuak Komunikazio eta Salaketa Kanalean jasotzen diren komunikazioak eta salaketak izapidetzeko eta, hala badagokio, dagokion ikerketa-espedientea irekitzeko erabiliko dira.

 • Datuak Komunikazio eta Salaketa Kanalaren sisteman gordeko dira, salatutako egitateei buruzko ikerketa bat hastea bidezkoa den erabakitzeko behar den denboran bakarrik. Nolanahi ere, datuak sartu eta hiru hilabetera, datuak kendu egingo dira Komunikazio eta Salaketa Kanalaren sistematik. Ikerketarekin jarraitzeko edo egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko eta entitatearen aurka aurkez daitezkeen erreklamazio-prozesuei erantzuteko gorde behar badira, Araudia Betetzeko Batzordeak beste ingurune batean tratatuko ditu, organo horri baitagokio ikerketa.

 • Legitimatuta gaude zure datu pertsonalak tratatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1 c) artikuluak horretarako aukera ematen digulako, beharrezkoa baita tratamendu hori erabiltzea zigor-arloko prebentzioaren arloko betebeharrak betetzeko, Zigor Kodearen azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 31 bis, 1/2015 Lege Organikoak egindako erreformaren ondoren.

 • Zure datu pertsonalak ezagutzeak erraztu egiten du salatutako gertaerak ikertzea, baina ez duzu zertan zure datuak eman.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Ildo horretan, zure datuak Mutuaren Zuzendaritza eta Tutoretzako Organoari, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioari, haren mendeko organoei, Epaitegiei eta Auzitegiei (errekerimendua egiteko edo prozesu judizialak edo administratiboak defendatzeko) eta Segurtasun Indar eta Kidegoei laga ahal izango zaizkie arau-hauste zibil, penal edo administratiboen kasuan (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) eta f) artikuluak).

  Datu pertsonalak ez dira nazioartera transferituko, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.
  • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea zuzenak ez badira.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen legez kontrako tratamenduagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik nahiz horietarako baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen duzunean, edo legezko betebehar bat betetzeko kendu egin behar direnean.
  • Aurka egiteko eskubidea: Datuen tratamenduaren aurka noiznahi egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiengatik, zuri dagozkizun datu pertsonalak interes publikoan edo tratamenduaren arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamendu baterako erabiltzen direnean.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzea lortzeko eskubidea, horien zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, datu pertsonalak ez badira beharrezkoak tratamenduaren helburuetarako, edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak formatu egituratu batean, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoa dutenean, jasotzeko eskubidea, eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan bakarrik oinarritutako erabakien xede izatearen aurka egiteko eskubidea, profilak prestatzea ere barne., aipatutako erabakiak juridikoki edo esanguratsuki eragin diezazukeenean.

  Eskubide horiek idatziz erabil ditzakezu; horretarako, erantsi zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia gutunari, eta bidali Datuak Babesteko Ordezkariari, hari buruzko atalean adierazi den harremanetarako helbidera.

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamenduak bere legitimazioa zure baimenaren bitartez lortzen duenean, atzera botatzeko eskubidea duzu.
  • Erreklamazio bat aurkezteko: Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezakezu aurrez aurre egoteko, eta, horrez gain, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.
 • Zu zeuaren cuando guri salaketa bidaltzean komunikatzen ditu. Hirugarrenek egindako salaketatik ere etor daitezke, berariaz aipatzen denean.

ASAL-CoV-2 birusaren prebentzioa eta kontrola

 • FREMAP, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61 zenbakidun mutualitatea. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (MADRID).

  Datuen Babeserako Ordezkaria da zure pribatutasunaren babesaren arduraduna gure erakundean. Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, idatzi dpd@fremap.es helbidera, edo bidali gutun bat goian adierazitako helbidera, “Área de Protección de Datos” erreferentzia gehituta.

 • Zure identifikazio- (izena eta abizenak) eta osasun-datuak (gorputz-tenperatura, ASAL-CoV-2 birusaren infekzioaren sintoma izan daitezkeen gaixotasunak edo nahasmenduak eta emaitza serologikoak edo agindu zaizkizun edo eman dituzun frogen emaitzak edo gaixotasuna harrapatu duzula eta kutsakortasun epealdian zaudela zehaztea ahalbidetzen dutenak).

 • ASAL-CoV-2 birusaren infekzioaren prebentzio eta kontrolerako, Osasun Autoritateen gomendioen arabera; Zentroan bere funtzioak garatzen edo zerbitzuak ematen dituzten pertsonen osasunaren babesa; Eta laneko arriskuen prebentziorako betebeharren betetzea.

 • Jasotako datuak erregistratu egingo dira Historia klinikoan eta mantendu egingo dira modu mugagabean bertan, kontuan hartuz Historiaren laguntza helburua.

 • Legitimazioa dugu zure datu pertsonalak tratatzeko, horretarako baimena ematen baitigu Datu pertsonalen babeserako orokorra den 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1 e) artikuluak, beharrezkoa izanik horien tratamendua osasun publikoko interes orokorrak betetzeko, aipatutako Erregelamenduaren 9.2 h) artikuluari dagokionez.

  Mutuan zerbitzuak ematen badituzu, tratamendua beharrezkoa da langileen segurtasunarekin eta osasunarekin erlazionatutako betebeharrak betetzeko, eta zure datuen tratamendua legitimatuta dago Datu pertsonalen babeserako orokorra den 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1 c) eta 9.2 b) artikuluetan.

 • Zure osasun-egoeraren ezagutza beharrezkoa da ASAL-CoV-2 infekzioaren prebentziorako eta kontrolerako neurri egokiak hartzeko, eta horregatik eman behar duzu zure egoera klinikoa ezagutzea ahalbidetuko duen informazioa, pandemiaren prebentzioan eta kontrolean lagunduz.

 • Datuak ez zaizkie hirugarrenei ezagutaraziko, ez bada beharrezkoa legezko betebeharrak betetzeko. Zentzu horretan, zure datuak lagatu ahal izango zaizkie Osasun zerbitzu publikoei eta osasun-autoritateei eta laneko arriskuen prebentzioan erantzukizunak dituzten zerbitzuei.

  Datu pertsonalak ez dira nazioartera transferituko, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Sarrera izateko eskubidea: FREMAP GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANKIDETZA DUEN 61. MUTUAn zuri dagozkizun datuak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eta, tratatzen ari direnean, horietara sartzeko eskubidea.
  • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea, horiek zuzenak ez badira.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
  • Aurka egiteko eskubidea: Zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik edozein unetan aurka egiteko eskubidea, berari dagozkion datu pertsonalak interes publiko batean edo tratamenduaren erantzulearen edo hirugarren baten interes legitimo batean oinarritutako tratamenduaren xede izatearen aurka.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien aurka egiteko eskubidea, profilak egitea barne, erabaki horrek juridikoki edo modu esanguratsuan eragin diezaiokeenean.

  Eskubide horiek baliatu ahal izango dituzu, idatziz, zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopiarekin batera, Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean, haren harremanetarako datuak figura horri buruzko gaian sartu baititugu.

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Emandako baimena atzera botatzeko: Tratamendua baimenean legitimatuta baldin badago, hura ezeztatzeko eskubidea duzu.
  • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, Datuak Babesteko Ordezkariarengana zuzen zaitezke eta, horrez gain, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.
 • Zuregandik telefono bidez jakinarazten diguzunean edo FREMAP zentro batera bertaratzen zarenean.

COVID-19aren txertaketa

 • Zure datuen tratamenduaren arduraduna Osasun Ministerioa da (www.mscbs.go.es). FREMAP, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 61. zenbakidun Mutua. Egoitza soziala: Carretera de Pozuelo 61, 28222 Majadahonda (MADRIL).

  FREMAPeko Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, dpd@fremap.es postontziaren bidez egin dezakezu, edo aurreko helbidera bidalitako gutunaren bidez, "Área de Protección de Datos" erreferentzia jarrita.

 • Identifikazio-datuak (izena, abizenak eta NANa), harremanetarako datuak (posta-helbidea edo helbide elektronikoa eta telefono-zenbakia), osasun-datuak (txertaketaren ekintza eta data eta txertatu ostean izandako kontrako ondorio posibleak).

 • Arduradunak (Osasun Ministerioa) tratatuko ditu zure datuak COVID-19aren aurkako farmakoa injektatu ahal izateko, horretarako osasunaren zerbitzu publikoekin kolaboratuz Koronabirusaren aurkako Espainiako txertaketa kanpainan. Horren arabera, zure datuak tratatu egingo dira Mutuara elkartutako enpresako langilea edo horretara atxikitako langile autonomoa zarela egiaztatzeko eta txertaketa burutu ahal izateko, eta horretaz gain, kontrako erreakzio posibleen jarraipena egiteko, egoera horiek erregistratuz, ondoren osasun-autoritate eskudunei jakinarazteko.

 • Behar-beharrezkoa den denboran zure datuak mantenduko dira osasun-autoritateek Mutuaren esku utzitako osasun-laguntza burutu dezan, eta aipatutako helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizun posibleak zehazteko.

 • Zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa dugu, funtsezkoa eta interes publikokoa den misioa burutzeko beharrezkoa delako osasun publikoaren arloan (datu pertsonalen babeserako orokorra den 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 6.1 c) eta 9.2 g) artikuluak), kontuan izanik bizi dugun pandemia egoera. COVID-19aren Espainiako txertaketaren helburu orokorra gaixotasun honek sortutako erikortasuna eta hilkortasuna murriztea da, talde ahulenak babestuz COVID-19aren aurkako txertaketaren bitartez.

 • Txertaketa borondatezkoa da, ez daukazu obligaziorik zure datuak emateko. Ez badizkiguzu zure datuak ematen ezingo dugu egiaztatu FREMAPek babestutako kolektiboko kide zaren eta ezingo dugu burutu COVID-19aren aurkako txertaketa.

 • Osasun Ministerioaren menpekoak diren Osasun-kontseilu autonomikoei jakinaraziko zaizkie zure datuak, kontseiluek gaitutako sistema informatikoan erregistratuz txertaketari dagokion informazioa eta, behar den kasuan, jakinarazten dituzun kontrako erreakzioak. Ez da egingo datu pertsonalen beste jakinarazpenik, ezta nazioarteko transferentziarik ere, legezko betebeharra den kasuetan izan ezik.

 • Tratamenduaren arduradunaren aurrean erabili behar dira datuen babeserako eskubideak, hau da, Osasun Ministerioaren aurrean, eta hori izango da osasun-krisia amaitu arte datuak biltzeko organo eskuduna. Jarri harremanetan Osasun Ministerioarekin hurrengo eskubideak erabiltzeko:

  • Sarrera izateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko baieztapena eskuratzeko eskubidea, eta hala bada, horiek atzitzekoa.
  • Zuzentzeko eskubidea: Zure datuen aldaketa edo zuzenketa eskatzeko eskubidea, horiek zuzenak ez badira.
  • Ezabatzeko eskubidea: Zure datuak ezabatzea edo kentzea eskatzeko eskubidea datuen tratamendu bidegabeagatik, tratamendua edo bilketa sortu zuen helburua desagertzeagatik, zure baimena ezeztatzen duzunean edo horiek erabiltzea ukatzen baduzu edo legezko betebeharra betetzeko kendu egin behar badira.
  • Aurka egiteko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak tratamenduaren objektu izateari noiznahi aurka egiteko eskubidea, zure egoera partikularrarekin erlazionatutako arrazoiak direla eta.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea:Zure datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, bere zehaztasuna aurkaratzen baduzu, tratamendua bidegabea baldin bada, ez badira beharrezkoak datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea erabili baduzu.
  • Datuak beste norabait eramateko eskubidea: Zuri dagozkizun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea formatu egituratuan, erabilera arruntekoan eta irakurketa mekanikoan eta beste arduradun bati transmititzeko eskubidea, betiere teknikoki posible denean.
  • Automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea: Datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien aurka egiteko eskubidea, profilak egitea barne, erabaki horrek juridikoki edo modu esanguratsuan eragin diezaiokeenean.

  Eskubide horiek balia ditzakezu, Osasun Ministerioak bere web-orrian argitaratuta duen formularioa beteta.

  Bestela, aurrez aurre eska dezakezu, Osasun Ministerioaren aurrez aurreko arreta-bulegoen bitartez

  Gainera, eskubidea dauka:

  • Erreklamazio bat aurkezteko: Nolanahi ere, Datuak Babesteko Ordezkariarengana zuzen zaitezke eta, horrez gain, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.
 • Gure zentroetan zure datuak ematen dizkiguzunean, FREMAPi edo elkartutako enpresa enplegatzailearen edo langilearen edo atxikitutako autonomoaren enpresari zerbitzuak ematen dizkion aholkularitzaren datuak bilduko dira, eta baita Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarenak eta Gizarte Segurantzaren gainerako erakundeenak ere, esleitutako legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak Mutuari ematen zaizkionean.

Prebentzio kanala


Pertsona babesteko itun digitala

Irudi apaingarria, FREMAP artxibagailuak  

PERTSONAK BABESTEKO ITUN DIGITALAK pribatutasuna sustatzen du erakunde publiko eta pribatuentzako aktibo gisa.

Jasotako printzipioen artean, gardentasuna sustatzea da horietako bat, hiritarrek ezagut ditzaten zeintzuk diren biltzen diren datuak eta zertarako erabiltzen diren; genero parekotasuna sustatzea, eta haurtzaroa eta zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak babestea; edo teknologiek zeihartasuna edo existitzen diren desparekotasunak saihestea bermatzea, besteak beste,arraza, jatorria, sinismen, erlijio edo sexuarengatiko diskriminazio algoritmikoa saihestuz.

FREMAPek ITUN DIGITALARI atxikitzea sinatu du, eta bertan jasotako printzipioak eta gomendioak ezartzeko konpromisoa hartu du, eta langileen eta erabiltzaileen artean lehentasunezko Kanala zabaltzeko konpromisoa Interneten eduki sexualak eta bortitzak lehenbailehen ezabatzea eskatzeko, bai eta pribatutasunaren balioaz eta datu pertsonalen tratamenduaren garrantziaz kontzientziatzen laguntzeko beste baliabide eta tresna batzuk ere.

PDF dokumentuei buruzko informazioa: PDF fitxategiak behar bezala ikusi ahal izateko, programa instalatuta izan behar da Acrobat Reader Esteka hau leiho berri batean irekiko da Adobe-rena.

​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​